கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

2000 லிருந்து 2018 வரை இந்தியாவின் அனைத்து மாற்றத்திற்கு காரணம் பணம்?

2000 லிருந்து 2018 வரை இந்தியாவின் அனைத்து மாற்றத்திற்கு காரணம் பணம்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

2000 லிருந்து 2018 வரை இந்தியாவின் அனைத்து மாற்றத்திற்கு காரணம் பணம்?


SHAN PAZHANI 05-Apr-2018 இறுதி நாள் : 14-May-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

8 votes 80%

இல்லை

2 votes 20%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

57 votes 88%

இல்லை

8 votes 12%

மேலே