கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காட்சி ஊடகங்கள் நடத்தும் அரசியல் மேடை


காட்சி ஊடகங்கள் நடத்தும் அரசியல் மேடை பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Nathan5a854b1c08cea 26-Apr-2018 இறுதி நாள் : 05-May-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தேவையான ஒன்று

0 votes 0%

முழு நாடகமே

5 votes 71%

நவீன திண்ணைபேச்சு

2 votes 29%

அறிவு வளர்கிறது

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

தேவையான ஒன்று

2 votes 40%

முழு நாடகமே

2 votes 40%

நவீன திண்ணைபேச்சு

1 votes 20%

அறிவு வளர்கிறது

0 votes 0%


மேலே