கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தோல்வி


கடினமான தோல்வியின் காலகட்டம் உங்கள் வாழ்வின் முடிவென்று எண்ணுகிறீர்களா?


John Jebaraj 06-Jul-2018 இறுதி நாள் : 10-Jul-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

2 votes 10%

இல்லை

1 votes 5%

தோல்வியே வெற்றிக்கு முதற்படி

8 votes 38%

இதுவும் கடந்து போகும்

10 votes 48%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

46 votes 20%

இல்லை

27 votes 12%

தோல்வியே வெற்றிக்கு முதற்படி

107 votes 46%

இதுவும் கடந்து போகும்

51 votes 22%

மேலே