கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தோல்வி


கடினமான தோல்வியின் காலகட்டம் உங்கள் வாழ்வின் முடிவென்று எண்ணுகிறீர்களா?


John Jebaraj 06-Jul-2018 இறுதி நாள் : 10-Jul-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

2 votes 7%

இல்லை

1 votes 3%

தோல்வியே வெற்றிக்கு முதற்படி

14 votes 48%

இதுவும் கடந்து போகும்

12 votes 41%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

65 votes 19%

இல்லை

40 votes 11%

தோல்வியே வெற்றிக்கு முதற்படி

168 votes 48%

இதுவும் கடந்து போகும்

78 votes 22%


மேலே