மனிதனுடைய இதயத்தைத் திறப்பது எது? அவனை அறியாமல் - கார்லைல்

மனிதனுடைய இதயத்தைத் திறப்பது எது? அவனை

மனிதனுடைய இதயத்தைத் திறப்பது எது? அவனை
ஆசிரியர் : கார்லைல்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மனிதனுடைய இதயத்தைத் திறப்பது எது? அவனை அறியாமல் எழும் சிரிப்புத்தான்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே