தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம் உள்ள - சிம்மன்ஸ்

தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம்

தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம்
ஆசிரியர் : சிம்மன்ஸ்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம் உள்ள மிகப் பெரிய பலவீனம்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே