நெருநல் நினைவுகள்…

”வாழ்தலுக்கும் சாதலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்
வாழ்ந்து விட்டுச் சொல்லுகிறேன் அந்த வித்தியாசம்..”-


கவிஞர் : கலாப்ரியா(21-Apr-12, 5:35 pm)
பார்வை : 28


மேலே