தோத்திரப் பாடல்கள் வேள்விப் பாட்டு

இயற்கையென் றுனையுரைப்பாா -- சிலர் இணங்கும் ஐம்பூதங்கள்
என்றிசைப்பார்
செயற்கையின் சக்தியென்பார் -- உயிர்த் தீயென்பர்,
அறிவென்பர், ஈசனென்பர்
வியப்புறு தாய்நினக்கே -- இங்கு வேள்விசெய் திடுமெங்கள்
‘ஓம்’ என்னும்
நயப்படு மதுவுண்டே -- சிவ நாட்டியங் காட்டிநல்
லருள்புரிவாய்.

2. அன்புறு சோதியென்பார் -- சிலர் ஆரிருட் காளியென்
றுனைபுகழ்வார்
இன்பமென் றுரைத்திடுவாா -- சிலர் எண்ணருந் துன்பமென்
றுனையிசைப்பார்
புன்பலி கொண்டுவந்தோம் -- அருள் பூண்டெமைத் தேவர்தங்
குலத்திடுவாய்
மின்படு சிவசக்தி -- எங்கள் வீரைநின் திருவடி
சரண்புகுந்தோம்.

3. உண்மையில் அமுதாவாய -- புண்கள் ஒழித்திடு வாய்களி
உதவிடுவாய்
வண்மைகொள் உயிர்ச்சுடராய -- இங்கு வளர்ந்திடு வாய் என்றும்
மாய்வதிலாய்
ஒண்மையும் ஊக்கமுந்தான -- என்றும் ஊறிடுந் திருவருட்
சுனையாவாய்
அண்மையில் என்றும் நின்றே --
4. தெளிவுறும் அறிவினைநாம் -- கொண்டு சேர்த்தனம், நினக்கது
சோமரசம்
ஒளியுறும் உயிர்ச்செடியில் -- இதை ஓங்கிடு மதிவலி தனிற்
பிழிந்தோம
களியுறக் குடித்திடுவாய் -- நின்றன் களிநடங் காண்பதற்
குளங்கனிந்தோம
குளிர்சுவைப் பாட்டிசைத்தே -- சுரர் குலத்தினிற் சேர்ந்திடல்
விரும்புகின்றோம்.

5. அச்சமும் துயரும் என்றே -- இரண்டு அசுரர்வந் தெமையிங்கு
சூழ்ந்துநின்றார்
துச்சமிங் கிவர்படைகள -- பல தொல்லைகள் கவலைகள்
சாவுகளாம
இச்சையுற் றிவரடைந்தாா -- எங்கள் இன்னமு தைக்கவர்ந்
தேகிடவே
6. கோடிமண் டபந்திகழும -- திறற் கோட்டையிங் கிதையவர்
பொழுதனைத்தும
நாடிநின் றிடர்புரிவாா -- உயிர் நதியினைத் தடுத்தெமை
நலித்திடுவார
சாடுபல் குண்டுகளால -- ஒளி சார்மதிக் கூடங்கள்
தகர்த்திடுவார்
பாடிநின் றுனைப்புகழ்வோம -- எங்கள் பகைவரை அழித்தெமைக்
காத்திடுவாய்.

7. நின்னருள் வேண்டுகின்றோம் -- எங்கள் நீதியுந் தர்மமும்
நிலைப்பதற்கே
பொன்னவிர் கோயில்களும் -- எங்கள் பொற்புடை மாதரும்
மதலையரும்
அன்னநல் லணிவயல்கள -- எங்கள் ஆடுகள் மாடுகள்
குதிரைகளும்
இன்னவை காத்திடவே -- அன்னை இணைமலர்த் திருவடி
துணைபுகுந்தோம்.

8. எம்முயி ராசைகளும -- எங்கள் இசைகளும் செயல்களும்
துணிவுகளும்
செம்மையுற் றிடஅருள்வாய் -- நின்றன் சேவடி அடைக்கலம்
புகுந்துவிட்டோம்.
மும்மையின் உடைமைகளும -- திரு முன்னரிட் டஞ்சலி செய்து
நிற்போம்


கவிஞர் : சுப்பிரமணிய பாரதி(26-Oct-12, 10:48 am)
பார்வை : 0


மேலே