தங்கமே தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும்

ஏய உணர்விக்கும் என் அன்னை

தூய உருப்பளிங்கு போல் வழ என்

உள்ளத்தினுள்ளே இருப்பவள் இங்கு

வாராது இடர்

படிக நிறமும் பவளச் செவ்வாயும்

கடிகமல் பூந்தாமரை போற்கையும்

துடி இடையும்

அல்லும் பகலும் அனவரதம்

துதித்தால்

கல்லும் சொல்லாதோ கவிதானனா தானனன தன்னன்னானா

தான தான நானா தான நானா தன்னன்னானாதங்கமே தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு ஒரு

சரக்கிருக்குது முறுக்கிருக்குது மெட்டுப்போடு

எத்தனை சபைகள் கண்டோம்

எத்தனைஎத்தனை தடையும் கண்டோம்

அத்தனையும் சூடம் காட்டிச் சுட்டுப்போடுமெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு என்

தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு

அட கடலுக்குண்டு கற்பனைக்கில்லை கட்டுப்பாடுதங்கமே தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு ஒரு

சரக்கிருக்குது முறுக்கிருக்குது மெட்டுப்போடு

எத்தனை சபைகள் கண்டோம் எத்தனை

எத்தனை தடையும் கண்டோம்

அத்தனையும் சூடம் காட்டிச் சுட்டுப்போடுமெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு என்

தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு

அட கடலுக்குண்டு கற்பனைக்கில்லை கட்டுப்பாடுஇது மக்கள் பாட்டு தன்மானப்பாட்டு

இது போராடும் உங்கள் வாழ்கைப்பாட்டு

கல்லூரிப்பெண்கள் பாடும் கன்னிப்பாட்டு

சபைகளை வென்றுவரும் சபதம் போட்டுநாம் கட்டும் பாட்டு ஈரம் சொட்டும் பாட்டு

கட்டிச்செந்தேனாய் நெஞ்சில் கொட்டும் பாட்டு

தாய்ப்பாலைப்போல் ரத்தத்தில் ஓட்டும் பாட்டு

தமிழ்மக்கள் வீட்டைச்சென்று தட்டும் பாட்டுமெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு என்

தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு

அட கடலுக்குண்டு கற்பனைக்கில்லை கட்டுப்பாடுஇனி கண்ணீர் வேண்டாம் ஒரு கவிதை செய்க

எங்கள் கானங்கள் கேட்டுக் காதல் செய்கநம் மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் பாலம் செய்க

நலம் பெற வேண்டும் என்றால் நன்மை செய்க

நம் பூமி மேலே புது பார்வை கொள்க

நம் இயற்கை மேல் இன்னும் இச்சை கொள்க

கொஞ்சம் நிலவுக்கு நேரம் வைத்து தூக்கம் கொள்கபாறைக்குள் வேரைப் போலே வெற்றி கொள்க

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு என்

தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு

அட கடலுக்குண்டு கற்பனைக்கில்லை கட்டுப்பாடுதங்கமே தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு ஒரு

சரக்கிருக்குது முறுக்கிருக்குது மெட்டுப்போடு

எத்தனை சபைகள் கண்டோம் எத்தனைஎத்தனை தடையும் கண்டோம்

அத்தனையும் சூடம் காட்டிச் சுட்டுப்போடுமெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு என்

தாய் கொடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு

மெட்டுப்போடு மெட்டுப்போடு

அட கடலுக்குண்டு கற்பனைக்கில்லை கட்டுப்பாடுச சநிதப ப பமகரி கரிநி சம சப சநி பம கரிச

சக ரிக மநி பம கமப

பச நித மப

சம கரி நிச

கம பம ப

நி ச க ரி ச

ச ரி த ப

க ரி நி ச

ம ப நி

க ரி ச

ப நி க ம

ப ம க ரி ச நி த ப

ச ரி க ம ப த ப ச நி ச க ரி ம க ரி ச

க ரி ச நி ச நி த ப

ப ச நி த ப க க ரி

க ரி க ப ம த ப ச

க ரி ச நி த ரி ச நி த ப

க ரி க ம

ப த ம ச ச

ப த ம க க க

ச ம க ரி ரி

ச நி த ப ப ப

ச க ரி ச

க ரி நி ச ச ச

ம க ரி

ப நி ச நி ப

க ரி க ம ப


கவிஞர் : வைரமுத்து(3-Jan-13, 2:07 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே