பட்டிப் பூ

தையற்காரன் புறக்கணித்த — புது
வெள்ளைத் துணியின் குப்பைகள்போல்
பட்டிப் பூவின் வெண்சாதி — அதைப்
பார்த்தால் மனசு நெக்குவிடும்

காய்ச்சல் நீங்கிக் கண்விழிக்கும் — ஒரு
கன்னிப் பெண்ணின் முதல் சிரிப்பாய்
பட்டிப் பூவின் கருநீலம் — அந்தப்
படுகை எங்கும் மிகவாகும்

எங்கும் வளரும் பட்டிப்பூ — தன்
குடும்பத் தோடும் சூழ்ந்திருக்கும்
செவியின் மீதில் ரோமம் போல் — அது
தனித்தும் வளரும் இப்போது

முலைகள் அசையத் தான் அசையும் — ஒரு
புடவைத் தலைப்பை நினைவூட்டிப்
பட்டிப் பூக்கள் குலை அசையும் — அதன்
பக்கம் எங்கும் புல்பூமி

நாளை மறுநாள் ரயிலேறி — என்
வீட்டை அடைந்து பைவீசி
படுகைப் பக்கம் நான்போவேன் — என்
பட்டிப் பூவைப் பார்த்துவர


கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்(9-Sep-14, 3:19 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே