தலைவா

ஈர்க்கப்படவேண்டும்
தலைவர்கள்
கொள்கைகளால்.

எழுதியவர் : முனைவர் ச.தமிழரசன் (15-Dec-19, 10:54 pm)
பார்வை : 174

மேலே