சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென - நீத்தார் பெருமை

குறள் - 27
சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

Translation :


Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way
Of all the five,- the world submissive owns his sway.


Explanation :


The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell.

எழுத்து வாக்கியம் :

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

நடை வாக்கியம் :

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.

பொருட்பால்
கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
விடாஅர் விழையும் உலகு.

காமத்துப்பால்
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே