எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனிதன் அடுத்தவர் குறைகளை மடடும் உற்று பார்ப்பவன்....

மனிதன் அடுத்தவர் குறைகளை மடடும் உற்று பார்ப்பவன்.

நாள் : 24-Apr-17, 10:17 pm

மேலே