எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒருவர் எப்படி தன்னை பற்றி உயர்வாக தாழ்வாக நினைத்து...

ஒருவர்  எப்படி தன்னை பற்றி  உயர்வாக  தாழ்வாக  நினைத்து  செயல் படுகிறார்கள்  என்பதை கூறுகிறது . அய்யா . தங்களின் கருத்துக்கு நன்றி 

நாள் : 25-Apr-17, 12:06 pm

மேலே