எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுதப்படாத சட்டம் நம் இந்திய சட்டத்தின்படி ஆயிரம் ஏழைகள்...

எழுதப்படாத சட்டம் 


நம் இந்திய சட்டத்தின்படி ஆயிரம் ஏழைகள் தண்டிக்கப்படலாம் ஆனால் ஒரு பணக்காரன் கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது 

பதிவு : சிறியவன்
நாள் : 15-Mar-19, 1:42 pm

மேலே