எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சமம் சகமனிதனை அற்பமாக நினைப்பவன் மனதளவில் மாற்றுத்திறனாலி...

சமம் 


சகமனிதனை அற்பமாக நினைப்பவன் மனதளவில் மாற்றுத்திறனாலி

பதிவு : சிறியவன்
நாள் : 15-Mar-19, 1:44 pm

மேலே