எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சோம்பேறியின் திரித்துவங்கள் 1.ஒருவன் உழைக்க மறுப்பது 2.ஒருவன் உழைப்பைத்...

சோம்பேறியின் திரித்துவங்கள் 

1.ஒருவன் உழைக்க மறுப்பது 
2.ஒருவன் உழைப்பைத் திருடுவது 
3.ஒருவன் உழைப்பை அற்பமாக நினைப்பது 

பதிவு : சிறியவன்
நாள் : 15-Mar-19, 1:48 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே