காதல் எப்பொழுது அழகாகும்?

காதல் எப்பொழுது அழகாகும்? முதல் பார்வையிலா? முதல் வார்த்தையிலா ? திருமணத்திற்கு முன்பா? திருமணத்திற்கு பின்பா?நாள் : 3-Feb-14, 9:41 pm
0


மேலே