புரிந்துகொள்ளாமல் பிரிபவரை என்ன செய்வது?

நாம் நேசிக்கும் ஒருவர் நம்மை புரிந்துக்கொள்ளாமல் பிரிந்து சென்றால் என்ன செய்வது?
ஆலோசனை கூறுங்கள்கேட்டவர் : ராணிகோவிந்த்
நாள் : 3-Mar-15, 11:35 am
0


மேலே