கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நாட்டில் உருவாக்கப்படும் எல்லா திட்டங்களுக்கும் கட்சி தலைவர்களின் பெயர்களை சூட்டுவது சரியா?


நாட்டில் உருவாக்கப்படும் எல்லா திட்டங்களுக்கும் கட்சி தலைவர்களின் பெயர்களை சூட்டுவது சரியா?


vickramhx 05-Nov-2013 இறுதி நாள் : 12-Nov-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி - திட்டங்கள் சுலபமாக ஞாபகத்தில் இருக்கும்

2 votes 7%

தவறு - வேறு நல்ல பெயர் சூட்டலாம்

17 votes 61%

சரி - தலைவர்களை மரியாதைப்படுத்தும் வழிமுறை

5 votes 18%

இதில் கருத்து கூற ஒன்றுமில்லை

4 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

சரி - திட்டங்கள் சுலபமாக ஞாபகத்தில் இருக்கும்

5 votes 10%

தவறு - வேறு நல்ல பெயர் சூட்டலாம்

25 votes 52%

சரி - தலைவர்களை மரியாதைப்படுத்தும் வழிமுறை

4 votes 8%

இதில் கருத்து கூற ஒன்றுமில்லை

14 votes 29%


மேலே