கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காதலை சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவது எப்படி?


காதலை சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவது எப்படி?


vickramhx 10-Dec-2013 இறுதி நாள் : 17-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கடிதம்

2 votes 7%

மின்னஞ்சல்

0 votes 0%

தொலைப்பேசி

1 votes 3%

வாழ்த்து அட்டை

1 votes 3%

நண்பர் தூது

0 votes 0%

மற்றவர் தூது

0 votes 0%

நேரடியாக

19 votes 63%

வேறு வழியில்

7 votes 23%

வாசகர் தேர்வு

கடிதம்

4 votes 6%

மின்னஞ்சல்

3 votes 4%

தொலைப்பேசி

7 votes 10%

வாழ்த்து அட்டை

5 votes 7%

நண்பர் தூது

2 votes 3%

மற்றவர் தூது

1 votes 1%

நேரடியாக

34 votes 50%

வேறு வழியில்

12 votes 18%


மேலே