கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நாட்டிலுள்ள சட்டங்கள் எவ்வாறாக மாற்றப்படவேண்டும்?


நாட்டிலுள்ள சட்டங்கள் எவ்வாறாக மாற்றப்படவேண்டும்?


vickramhx 21-Dec-2013 இறுதி நாள் : 28-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பெரும்பாலான மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில்

10 votes 40%

நாட்டிலுள்ள தலைசிறந்த அறிஞர்களின் எண்ணப்படி இருத்தல் வேண்டும்

3 votes 12%

நாட்டு மக்களின் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்தவும் மகிழ்ச்சியை கட்டி காக்கும் வகையில்

9 votes 36%

இது பற்றி தெரியவில்லை

2 votes 8%

இது பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 4%

வாசகர் தேர்வு

பெரும்பாலான மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில்

16 votes 32%

நாட்டிலுள்ள தலைசிறந்த அறிஞர்களின் எண்ணப்படி இருத்தல் வேண்டும்

7 votes 14%

நாட்டு மக்களின் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்தவும் மகிழ்ச்சியை கட்டி காக்கும் வகையில்

18 votes 36%

இது பற்றி தெரியவில்லை

6 votes 12%

இது பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

1 votes 2%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 4%


மேலே