கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசா விண்கலம் ஜெல்லி டோனட் போன்ற ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்துள்ளது

செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசா விண்கலம் ஜெல்லி டோனட் போன்ற ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்துள்ளது - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசா விண்கலம் ஜெல்லி டோனட் போன்ற ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்துள்ளது. இது என்னவாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகளுக்கே வியத்தகு விந்தையாக உள்ளது.


vickramhx 20-Jan-2014 இறுதி நாள் : 27-Jan-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நாம் அறியாத வகையில் அங்கே உயிர்கள் இருப்பதை இது காட்டுகிறது

4 votes 40%

இது ஒரு எறிகல்லாக கூட இருக்கலாம்

3 votes 30%

இது விண்கலத்திலிருந்து விழுந்த படுத்தியாக கூட இருக்கலாம்

2 votes 20%

கணிக்க முடியவில்லை

1 votes 10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

நாம் அறியாத வகையில் அங்கே உயிர்கள் இருப்பதை இது காட்டுகிறது

4 votes 17%

இது ஒரு எறிகல்லாக கூட இருக்கலாம்

4 votes 17%

இது விண்கலத்திலிருந்து விழுந்த படுத்தியாக கூட இருக்கலாம்

3 votes 13%

கணிக்க முடியவில்லை

10 votes 42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 13%


மேலே