கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

எந்த வயதில் காதலிப்பது ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது?


எந்த வயதில் காதலிப்பது ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது?


Nivas Kannan 22-Dec-2014 இறுதி நாள் : 30-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

10-14

1 votes 7%

15-18

1 votes 7%

18-23

5 votes 36%

24-28

5 votes 36%

29-35

0 votes 0%

35க்கு மேல்

0 votes 0%

காதலுக்கு எதுக்குங்க வயசு

2 votes 14%

காதலிப்பது தவறு

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

10-14

0 votes 0%

15-18

0 votes 0%

18-23

8 votes 30%

24-28

11 votes 41%

29-35

1 votes 4%

35க்கு மேல்

2 votes 7%

காதலுக்கு எதுக்குங்க வயசு

3 votes 11%

காதலிப்பது தவறு

1 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 4%


மேலே