கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மத்திய அரசு பாரத ரத்னா விருது வழங்குவதில் அரசியல் கண்ணோட்டம்


மத்திய அரசு பாரத ரத்னா விருது வழங்குவதில் அரசியல் கண்ணோட்டம்


vickramhx 25-Dec-2014 இறுதி நாள் : 29-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கிறது

5 votes 63%

இல்லை

1 votes 13%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 25%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கிறது

14 votes 67%

இல்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7 votes 33%


மேலே