கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மோடியின் முதல் முழு ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டம் எவ்வாறு உள்ளது?


மோடியின் முதல் முழு ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டம் எவ்வாறு உள்ளது?


vickramhx 02-Mar-2015 இறுதி நாள் : 09-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகச் சிறந்த வரவு செலவுத் திட்டம்

0 votes 0%

சாதாரணமான வரவு செலவுத் திட்டம்

1 votes 20%

சாதாரண மக்களை கணக்கில் கொள்ளாத வரவு செலவுத் திட்டம்

3 votes 60%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 20%

வாசகர் தேர்வு

மிகச் சிறந்த வரவு செலவுத் திட்டம்

5 votes 42%

சாதாரணமான வரவு செலவுத் திட்டம்

3 votes 25%

சாதாரண மக்களை கணக்கில் கொள்ளாத வரவு செலவுத் திட்டம்

2 votes 17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 17%


மேலே