கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சீனாவை போல் ஒரு குழந்தை சட்டத்தை இந்திய அரசு கொண்டுவரவேண்டுமா?


சீனாவை போல் ஒரு குழந்தை சட்டத்தை இந்திய அரசு கொண்டுவரவேண்டுமா?


Geeths 16-Sep-2015 இறுதி நாள் : 19-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்

1 votes 25%

மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானது

3 votes 75%

குழந்தைகள் சகோதர சகோதரி பாசத்தை இழக்கும்

0 votes 0%

கருத்துகூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்

4 votes 40%

மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானது

4 votes 40%

குழந்தைகள் சகோதர சகோதரி பாசத்தை இழக்கும்

2 votes 20%

கருத்துகூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே