கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஒரு பெண் ஒழுக்கமற்ற உடை அணிவது சரியா? தவறா?


ஒரு பெண் ஒழுக்கமற்ற உடை அணிவது சரியா? தவறா?


Arun Mani 13-May-2017 இறுதி நாள் : 19-May-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

0 votes 0%

தவறு

17 votes 94%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

சரி

13 votes 7%

தவறு

161 votes 86%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13 votes 7%


மேலே