கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

2G அலைக்கற்றைத் தீர்ப்பு எதை உணர்த்துகிறது?


2G அலைக்கற்றைத் தீர்ப்பு எதை உணர்த்துகிறது?


KOUDILYAN 21-Dec-2017 இறுதி நாள் : 31-Dec-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பணம் விளையாடி இருக்கிறது

12 votes 32%

ஆதாரங்கள் திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன

5 votes 13%

இதுவும் ஒருவகை அரசியலே

21 votes 55%

மோடி இலஞ்சம் வாங்கிவிட்டார் பிற

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

பணம் விளையாடி இருக்கிறது

126 votes 34%

ஆதாரங்கள் திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன

99 votes 27%

இதுவும் ஒருவகை அரசியலே

119 votes 32%

மோடி இலஞ்சம் வாங்கிவிட்டார் பிற

23 votes 6%

மேலே