சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால் எந்த - ஹென்றி போர்ட்

சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால்

சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால்
ஆசிரியர் : ஹென்றி போர்ட்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால் எந்த வேலையும் மிகக் கடினமானதாக இருக்காது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே