வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும் கருதக் - தந்தை பெரியார்

வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும்

வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும்
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும் கருதக் கூடாது மற்றவர்கள் நலனுக்கும் என்று கருத வேண்டும்.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே