பணத்தை வைத்திருப்பவனுக்குப் பயம். அது இல்லாதவனுக்குக் கவலை - பாரசீகப் பழமொழி

பணத்தை வைத்திருப்பவனுக்குப் பயம் அது

பணத்தை வைத்திருப்பவனுக்குப் பயம் அது
ஆசிரியர் : பாரசீகப் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பணத்தை வைத்திருப்பவனுக்குப் பயம். அது இல்லாதவனுக்குக் கவலை

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே