ஒ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஒ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஒ எழுதும் முறை
ஒ « ஒட்டகம்

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே