������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


அரசியல் நோக்கம்

33%

கூட்டணி முயற்சி

0%

அதில் தவறில்லை

67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்கத்தக்கது

88%

தடுக்க முடியாது

13%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������ polls.


மேலே