ராதைப் பாட்டு ராகம் : கமாஸ் - தாளம் : ஆதி்

தேகி முதம் தேகி ஸ்ரீ ராதே, ராதே.


சரணங்கள்

ராக ஸமுத்ர ஜாம்ருதே ராதே, ராதே.
ராஜ்ஞீமண் டலரத்ந ராதே, ராதே.
போகரதி கோடிதுல்ய ராதே, ராதே (ஜய, ஜய)
பூதேவி தப: பல ராதே, ராதே. (தேகி) 1

வேதமஹா மந்த்ரரஸ ராதே, ராதே!
வேதவித்தியா விலாஸினிஸ்ரீ ராதே, ராதே!
ஆதிபரா சக்திரூப ராதே, ராதே!
அத்யத்புத ச்ருங்காரமய ராதே, ராதே. (தேகி) 2
தமிழ்க் கண்ணிகள்

காதலெனுந் தீவினிலே, ராதே, ராதே! (அன்று)
கண்டெடுத்த பெண்மணியே, ராதே, ராதே.
காதலெனுஞ் சோலையிலே ராதே, ராதே (நின்ற)
கற்பகமாம் பூந்தருவே ராதே, ராதே.
மாதரசே! செல்வப்பெண்ணே, ராதே, ராதே, (உயர்)
வானவர்க ளின்பவாழ்வே, ராதே, ராதே. (தேகி)


கவிஞர் : சுப்பிரமணிய பாரதி(26-Oct-12, 12:22 pm)
பார்வை : 0

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே