உள்ளும் புறமும்


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


கவிஞர் : நா முத்துக்குமார் (3-Jan-13, 12:04 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே