தீ தீராதே குருக்ஷேத்திரம்

தோழா!
தீ தொட்டால் பட்டால்
சுட்டால் அஞ்சாதே!

நீயாடு தோழா!
ஓ முட்டுக் கட்டை
இட்டால் அஞ்சாதே!

காலோடு தோழா!
Gravity மாத்தி
விட்டால் அஞ்சாதே!

ஒஹோஹோ தோழா!
Graffiti போட்டா
வானம் மிஞ்சாதே!

தீ தீராதே உன்னுள் தீ தீராதே!
தீ தீராதே ஒருபோதும் நீ தீ தீராதே!

ஏழும் சனிக்கிழமை
போதை பிறப்புரிமை
பாதை கொஞ்சம் திருத்தியமை
எங்கள் இளமை எங்கள் அடிமை

நாங்கள் நடனப்படை
நாளும் நிலவுநடை
நாடிக்கேது வேகத்தடை
எங்கள் வானில் ஏது ஒட்டடை

நெஞ்சில் அச்சம் இல்லை
இலட்சியங்கள் தொல்லை
பூமிக்குள்ளும் சென்று
விரியும் எங்கள் எல்லை

அன்னை தந்தை இல்லை - நாம்
கண்ணீர் விட்டதில்லை
நண்பன் கொண்ட யாரும்
அனாதை ஆனதில்லையே!

மூளை முடக்கிவிடு
தேகம் முடுக்கிவிடு
வேதனைகள் முடித்துவிடு
இந்த இரவில் இன்பம் திருடு!

நேற்றை மறந்துவிடு
காற்றில் பறந்துவிடு
கோபதாபம் திறந்துவிடு
உன்னை வெளியிலே திரையிடு!

சாலை உந்தன் வீடு
நீயே உந்தன் ஏடு
மேடை ஏறும் போது
சட்டங்கள் உதவாது

சத்தங்கொஞ்சம் கூட்டு - உன்
பித்தங்கொஞ்சம் காட்டு
பூமி மொத்தம் தூக்கி
பந்தாட்டம் ஆடு கூட்டாளி!


கவிஞர் : மதன் கார்க்கி வைரமுத்து(2-May-14, 12:10 pm)
பார்வை : 0


மேலே