காதல்

எங்கு தேடியும்
காணவில்லை
உன்னைக் கண்டதும்
என்னிடம்
வந்து சேர்ந்தது
இந்த காதல்


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே