ஆண்மை தவறேல்

பெண்மையில் பிறந்து
பெண்மையுடன் பிறந்து
பெண்மையை மணந்து
பெண்மையை பெற்று
பெண்மை உணரும் போது தான்
ஆண்மை பெறுகிறோம்..!


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே