ஆண்மை தவறேல்

பெண்மையில் பிறந்து

பெண்மையுடன் பிறந்து

பெண்மையை மணந்து

பெண்மையை பெற்று

பெண்மை உணரும் போது தான்

ஆண்மை பெறுகிறோம்..!


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே