எட்டுத்தொகை நூல்கள் - சங்க இலக்கியங்கள்

எட்டுத்தொகை நூல்கள்
1.நற்றிணை (Narrinai)
2.குறுந்தொகை (Kurunthokai)
3.ஐங்குறுநூறு (Ainkurunooru)
4.கலித்தொகை (Kalithokai)
5.அகநானூறு (Agananooru)
1.பதிற்றுப்பத்து (Pathirruppattu)
2.புறநானூறு (Purananooru)
1.பரிபாடல் (Paripadal)


1.நற்றிணை (Narrinai)

எட்டுத்தொகை நூல்களில் முதலாவதாக இடம்பெற்றுள்ள நூல் ‘நற்றிணை’. ‘நல்’ என்னும் அடைமொழியும் அகப்பொருள் ஒழுக்கத்தைச் சுட்டும் ‘திணை’ என்னும் பெயரும் சேர்ந்து ‘நற்றிணை’ என்னும் பெயரால் இந்நூல் வழங்கப்படுகிறது.

இந்நூல் 9 அடிச் சிற்றெல்லையும் 12 அடி பேரெல்லையும் உடையது. 175 புலவர்களால் பாடப்பெற்றது. தற்போது 192 புலவர்கள் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன.

இதைத் தொகுத்தவர் யார் என தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவர் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி ஆவார். இதனை நற்றிணை நானூறு என்றும் கூறுவர்.

நற்றிணைப் பாடல்கள் அக்காலச் சமூகத்தை அறிய பெரிதும் துணைபுரிகின்றன. மன்னர்களின் ஆட்சிச் சிறப்பு, கொடைத்தன்மை, கல்வியாளர்களின் சிறப்பு, மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள், நம்பிக்கைகள், சடங்குகள் போன்றவற்றை இவை உணர்த்துகின்றன. பல்லி கத்தும் ஓசையை வைத்து சகுனம் பார்க்கும் வழக்கத்தையும், பெண்கள் விளையாடும் விளையாட்டுகளில் கால்பந்து இடம்பெற்றிருந்தது போன்ற செய்திகளையும் நற்றிணையில் அறியலாம்.

பாடல்கள்:

1. குறிஞ்சி
2. பாலை
3. பாலை
4. நெய்தல்
5. குறிஞ்சி
6. குறிஞ்சி
7. பாலை
8. குறிஞ்சி
9. பாலை
10. பாலை
11. நெய்தல்
12. பாலை
13. குறிஞ்சி
14. பாலை
15. நெய்தல்
16. பாலை
17. குறிஞ்சி
18. பாலை
19. நெய்தல்
20. மருதம்
21. முல்லை
22. குறிஞ்சி
23. குறிஞ்சி
24. பாலை
25. குறிஞ்சி
26. பாலை
27. நெய்தல்
28. பாலை
29. பாலை
30. மருதம்
31. நெய்தல்
32. குறிஞ்சி
33. பாலை
34. குறிஞ்சி
35. நெய்தல்
36. குறிஞ்சி
37. பாலை
38. நெய்தல்
39. குறிஞ்சி
40. மருதம்
41. பாலை
42. முல்லை
43. பாலை
44. குறிஞ்சி
45. நெய்தல்
46. பாலை
47. குறிஞ்சி
48. பாலை
49. நெய்தல்
50. மருதம்
51. குறிஞ்சி
52. பாலை
53. குறிஞ்சி
54. நெய்தல்
55. குறிஞ்சி
56. பாலை
57. குறிஞ்சி
58. நெய்தல்
59. முல்லை
60. மருதம்
61. குறிஞ்சி
62. பாலை
63. நெய்தல்
64. குறிஞ்சி
65. குறிஞ்சி
66. பாலை
67. நெய்தல்
68. குறிஞ்சி
69. முல்லை
70. மருதம்
71. பாலை
72. நெய்தல்
73. பாலை
74. நெய்தல்
75. குறிஞ்சி
76. பாலை
77. குறிஞ்சி
78. நெய்தல்
79. பாலை
80. மருதம்
81. முல்லை
82. குறிஞ்சி
83. குறிஞ்சி
84. பாலை
85. குறிஞ்சி
86. பாலை
87. நெய்தல்
88. குறிஞ்சி
89. முல்லை
90. மருதம்
91. நெய்தல்
92. பாலை
93. குறிஞ்சி
94. நெய்தல்
95. குறிஞ்சி
96. நெய்தல்
97. முல்லை
98. குறிஞ்சி
99. முல்லை
100. மருதம்
101. நெய்தல்
102. குறிஞ்சி
103. பாலை
104. குறிஞ்சி
105. பாலை
106. நெய்தல்
107. பாலை
108. குறிஞ்சி
109. பாலை
110. பாலை
111. நெய்தல்
112. குறிஞ்சி
113. பாலை
114. குறிஞ்சி
115. முல்லை
116. குறிஞ்சி
117. நெய்தல்
118. பாலை
119. குறிஞ்சி
120. மருதம்
121. முல்லை
122. குறிஞ்சி
123. நெய்தல்
124. நெய்தல்
125.குறிஞ்சி
126. பாலை
127. நெய்தல்
128. குறிஞ்சி
129. குறிஞ்சி
130. நெய்தல்
131. நெய்தல்
132. நெய்தல்
133. குறிஞ்சி
134. குறிஞ்சி
135. நெய்தல்
136. குறிஞ்சி
137. பாலை
138. நெய்தல்
139. முல்லை
140. குறிஞ்சி
141. பாலை
142. முல்லை
143. பாலை
144. குறிஞ்சி
145. நெய்தல்
146. குறிஞ்சி
147. குறிஞ்சி
148. பாலை
149. நெய்தல்
150. மருதம்
151. குறிஞ்சி
152. நெய்தல்
153. பாலை
154. குறிஞ்சி
155. நெய்தல்
156. குறிஞ்சி
157. பாலை
158. குறிஞ்சி
159. நெய்தல்
160. குறிஞ்சி
161. முல்லை
162. பாலை
163. நெய்தல்
164. பாலை
165. குறிஞ்சி
166. பாலை
167. நெய்தல்
168. குறிஞ்சி
169. முல்லை
170. மருதம்
171. பாலை
172. நெய்தல்
173. குறிஞ்சி
174. பாலை
175. நெய்தல்
176. குறிஞ்சி
177. பாலை
178. நெய்தல்
179. பாலை
180. மருதம்
181. முல்லை
182. குறிஞ்சி
183. நெய்தல்
184. பாலை
185. குறிஞ்சி
186. பாலை
187. நெய்தல்
188. குறிஞ்சி
189. பாலை
190. குறிஞ்சி
191. நெய்தல்
192. குறிஞ்சி
193. பாலை
194. குறிஞ்சி
195. நெய்தல்
196. நெய்தல்
197. பாலை
198. பாலை
199. நெய்தல்
200. மருதம்
201.குறிஞ்சி
202. பாலை
203. நெய்தல்
204. குறிஞ்சி
205. பாலை
206. குறிஞ்சி
207. நெய்தல்
208. பாலை
209. குறிஞ்சி
210. மருதம்
211. நெய்தல்
212. பாலை
213. குறிஞ்சி
214. பாலை
215. நெய்தல்
216. மருதம்
217. குறிஞ்சி
218. நெய்தல்
219. நெய்தல்
220. குறிஞ்சி
221. முல்லை
222. குறிஞ்சி
223. நெய்தல்
224. பாலை
225. குறிஞ்சி
226. பாலை
227. நெய்தல்
228. குறிஞ்சி
229. பாலை
230. மருதம்
231. நெய்தல்
232. குறிஞ்சி
233. குறிஞ்சி
234. குறிஞ்சி
235. நெய்தல்
236. குறிஞ்சி
237. பாலை
238. முல்லை
239. நெய்தல்
240. பாலை
241. பாலை
242. முல்லை
243. பாலை
244. குறிஞ்சி
245. நெய்தல்
246. பாலை
247. குறிஞ்சி
248. முல்லை
249. நெய்தல்
250. மருதம்
251. குறிஞ்சி
252. பாலை
253. குறிஞ்சி
254. நெய்தல்
255. குறிஞ்சி
256. பாலை
257. குறிஞ்சி
258. நெய்தல்
259. குறிஞ்சி
260. மருதம்
261. குறிஞ்சி
262. பாலை
263. நெய்தல்
264. பாலை
265. குறிஞ்சி
266. முல்லை
267. நெய்தல்
268. குறிஞ்சி
269. பாலை
270. நெய்தல்
271. பாலை
272. நெய்தல்
273. குறிஞ்சி
274. பாலை
275. நெய்தல்
276. குறிஞ்சி
277. பாலை
278. நெய்தல்
279. பாலை
280. மருதம்
281. பாலை
282. குறிஞ்சி
283. நெய்தல்
284. பாலை
285. குறிஞ்சி
286. பாலை
287. நெய்தல்
288. குறிஞ்சி
289. முல்லை
290. மருதம்
291. நெய்தல்
292. குறிஞ்சி
293. பாலை
294. குறிஞ்சி
295. நெய்தல்
296. பாலை
297. குறிஞ்சி
298. பாலை
299. நெய்தல்
300. மருதம்
301. குறிஞ்சி
302. பாலை
303. நெய்தல்
304. குறிஞ்சி
305. பாலை
306. குறிஞ்சி
307. நெய்தல்
308. பாலை
309. குறிஞ்சி
310. மருதம்
311. நெய்தல்
312. பாலை
313. குறிஞ்சி
314. பாலை
315. நெய்தல்
316. முல்லை
317. குறிஞ்சி
318. பாலை
319. நெய்தல்
320. மருதம்
321. முல்லை
322. குறிஞ்சி
323. நெய்தல்
324. குறிஞ்சி
325. பாலை
326. குறிஞ்சி
327. நெய்தல்
328. குறிஞ்சி
329. பாலை
330. மருதம்
331. நெய்தல்
332. குறிஞ்சி
333. பாலை
334. குறிஞ்சி
335. நெய்தல்
336. குறிஞ்சி
337. பாலை
338. நெய்தல்
339. குறிஞ்சி
340. மருதம்
341. குறிஞ்சி
342. நெய்தல்
343. பாலை
344. குறிஞ்சி
345. நெய்தல்
346. பாலை
347. குறிஞ்சி
348. நெய்தல்
349. நெய்தல்
350. மருதம்
351. குறிஞ்சி
352. பாலை
353. குறிஞ்சி
354. நெய்தல்
355. குறிஞ்சி
356. குறிஞ்சி
357. குறிஞ்சி
358. நெய்தல்
359. குறிஞ்சி
360. மருதம்
361. முல்லை
362. பாலை
363. நெய்தல்
364. முல்லை
365. குறிஞ்சி
366. பாலை
367. முல்லை
368. குறிஞ்சி
369. நெய்தல்
370. மருதம்
371. முல்லை
372. நெய்தல்
373. குறிஞ்சி
374. முல்லை
375. நெய்தல்
376. குறிஞ்சி
377. குறிஞ்சி
378. நெய்தல்
379. குறிஞ்சி
380. மருதம்
381. முல்லை
382. நெய்தல்
383. குறிஞ்சி
384. பாலை
385. நெய்தல்
386. குறிஞ்சி
387. பாலை
388. நெய்தல்
389. குறிஞ்சி
390. மருதம்
391. பாலை
392. நெய்தல்
393. குறிஞ்சி
394. முல்லை
395. நெய்தல்
396. குறிஞ்சி
397. பாலை
398. நெய்தல்
399. குறிஞ்சி
400. மருதம்
401. கடவுள் வாழ்த்து
2.குறுந்தொகை (Kurunthokai)

குறைந்த அடிகளையுடைய பாட்டால் தொகுக்கப்பெற்ற நூல் ஆதலால் குறுந்தொகை எனப்பட்டது.

இந் நூல் 400 பாடல்களைக் கொண்டது. 205 புலவர்களால் பாடப்பெற்றது. இந் நூலின் முதல் 380 பாடல்களுக்கு பேராசிரியரும், 20 பாடல்களுக்கு நச்சினார்கினியரும் உரை எழுதியுள்ளார்கள்.

பாடல்கள்:

கடவுள் வாழ்த்து
1. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
2. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
3. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
4. நெய்தல் - தலைமகள் கூற்று
5. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
6. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
7. பாலை - கண்டோர் கூற்று
8. மருதம் - காதற் பரத்தை கூற்று
9. மருதம் - தோழி கூற்று
10. பாலை - தோழி கூற்று
11. பாலை - தலைவி கூற்று
12. பாலை - தலைவி கூற்று
13. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
14. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
15. பாலை - செவிலி கூற்று
16. பாலை - தோழி கூற்று
17. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
18. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
19. மருதம் - தலைவன் கூற்று
20. பாலை - தலைவி கூற்று
21. முல்லை - தலைவி கூற்று
22. பாலை - தோழி கூற்று
23. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
24. முல்லை - தலைவி கூற்று
25. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
26. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
27. பாலை - தலைவி கூற்று
28. பாலை - தலைவி கூற்று
29. குறிஞ்சி - தலைன் கூற்று
30. பாலை - தலைவி கூற்று
31. மருதம் - தலைவி கூற்று
32. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
33. மருதம் - தலைவி கூற்று
34. மருதம் - தோழி கூற்று
35. மருதம் - தலைவி கூற்று
36. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
37. பாலை - தோழி கூற்று
38. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
39. பாலை - தலைவி கூற்று
40. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
41. பாலை - தலைவி கூற்று
42. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
43. பாலை - தலைவி கூற்று
44. பாலை - செவிலித்தாய் கூற்று
45. மருதம் - தோழி கூற்று
46. மருதம் - தலைவி கூற்று
47. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
48. பாலை - தோழி கூற்று
49. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
50. மருதம் - தலைவி கூற்று
51. நெய்தல் - தோழி கூற்று
52. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
53. மருதம் - தோழி கூற்று
54. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
55. நெய்தல் - தோழி கூற்று
56. பாலை - தலைவன் கூற்று
57. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
58. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
59. பாலை - தோழி கூற்று
60. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
61. மருதம் - தோழி கூற்று
62. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
63. பாலை - தலைவன் கூற்று
64. முல்லை - தலைவி கூற்று
65. முல்லை - தலைவி கூற்று
66. முல்லை - தோழி கூற்று
67. பாலை - தலைவி கூற்று
68. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
69. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
70. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
71. பாலை - தலைவன் கூற்று
72. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
73. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
74. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
75. மருதம் - தலைவி கூற்று
76. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
77. பாலை - தலைவி கூற்று
78. குறிஞ்சி - பாங்கன் கூற்று
79. பாலை - தலைவி கூற்று
80. மருதம் - பரத்தை கூற்று
81. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
82. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
83. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
84. பாலை - செவிலி கூற்று
85. மருதம் - தோழி கூற்று
86. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
87. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
88. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
89. மருதம் - தோழி கூற்று
90. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
91. மருதம் - தலைவி கூற்று
92. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
93. மருதம் - தலைவி கூற்று
94. முல்லை - தலைவி கூற்று
95. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
96. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
97. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
98. முல்லை - தலைவி கூற்று
99. முல்லை - தலைவன் கூற்று
100. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
101. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
102. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
103. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
104. பாலை - தலைவி கூற்று
105. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
106. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
107. மருதம் - தலைவி கூற்று
108. முல்லை - தலைவி கூற்று
109. நெய்தல் - தோழி கூற்று
110. முல்லை - தலைவி கூற்று
111. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
112. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
113. மருதம் - தோழி கூற்று
114. நெய்தல் - தோழி கூற்று
115. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
116. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
117. நெய்தல் - தோழி கூற்று
118. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
119. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
120. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
121. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
122. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
123. நெய்தல் - தோழி கூற்று
124. பாலை - தோழி கூற்று
125. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
126. முல்லை - தலைவி கூற்று
127. மருதம் - தோழி கூற்று
128. நெய்தல் - தலைவன் கூற்று
129. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
130. பாலை - தோழி கூற்று
131. பாலை - தலைவன் கூற்று
132. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
133. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
134. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
135. பாலை - தோழி கூற்று
136. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
137. பாலை - தலைவன் கூற்று
138. மருதம் - தோழி கூற்று
139. மருதம் - தோழி கூற்று
140. பாலை - தலைவி கூற்று
141. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
142. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
143. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
144. பாலை - செவிலித்தாய் கூற்று
145. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
146. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
147. பாலை - தலைவன் கூற்று
148. முல்லை - தலைவி கூற்று
149. பாலை - தலைவி கூற்று
150. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
151. பாலை - தலைவன் கூற்று
152. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
153. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
154. பாலை - தலைவி கூற்று
155. முல்லை - தலைவி கூற்று
156. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
157. மருதம் - தலைவி கூற்று
158. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
159. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
160. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
161. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
162. முல்லை - தலைவன் கூற்று
163. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
164. மருதம் - காதற்பரத்தை கூற்று
165. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
166. நெய்தல் - தோழி கூற்று
167. முல்லை - செவிலித்தாய் கூற்று
168. பாலை - தலைவன் கூற்று
169. மருதம் - தலைவி கூற்று
170. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
171. மருதம் - தலைவி கூற்று
172. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
173. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
174. பாலை - தலைவி கூற்று
175. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
176. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
177. நெய்தல் - தோழி கூற்று
178. மருதம் - தோழி கூற்று
179. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
180. பாலை - தோழி கூற்று
181. மருதம் - தலைவி கூற்று
182. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
183. முல்லை - தலைவி கூற்று
184. நெய்தல் - தலைவன் கூற்று
185. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
186. முல்லை - தலைவி கூற்று
187. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
188. முல்லை - தலைவி கூற்று
189. பாலை - தலைவன் கூற்று
190. முல்லை - தலைவி கூற்று
191. முல்லை - தலைவி கூற்று
192. பாலை - தலைவி கூற்று
193. முல்லை - தலைவி கூற்று
194. முல்லை - தலைவி கூற்று
195. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
196. மருதம் - தோழி கூற்று
197. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
198. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
199. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
200. முல்லை - தலைவி கூற்று
201. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
202. மருதம் - தலைவி கூற்று
203. மருதம் - தலைவி கூற்று
204. குறிஞ்சி - பாங்கன் கூற்று
205. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
206. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
207. பாலை - தலைவி கூற்று
208. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
209. பாலை - தலைவன் கூற்று
210. முல்லை - தோழி கூற்று
211. பாலை - தோழி கூற்று
212. நெய்தல் - தோழி கூற்று
213. பாலை - தோழி கூற்று
214. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
215. பாலை - தோழி கூற்று
216. பாலை - தலைவி கூற்று
217. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
218. பாலை - தலைவி கூற்று
219. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
220. முல்லை - தலைவி கூற்று
221. முல்லை - தலைவி கூற்று
222. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
223. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
224. பாலை - தலைவி கூற்று
225. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
226. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
227. நெய்தல் - தோழி கூற்று
228. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
229. பாலை - கண்டோர் கூற்று
230. நெய்தல் - தோழி கூற்று
231. மருதம் - தலைவி கூற்று
232. பாலை - தோழி கூற்று
233. முல்லை - தலைவன் கூற்று
234. முல்லை - தலைவி கூற்று
235. பாலை - தலைவன் கூற்று
236. நெய்தல் - தோழி கூற்று
237. பாலை - தலைவன் கூற்று
238. மருதம் - தோழி கூற்று
239. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
240. முல்லை - தலைவி கூற்று
241. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
242. முல்லை - செவிலித்தாய் கூற்று
243. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
244. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
245. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
246. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
247. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
248. நெய்தல் - தோழி கூற்று
249. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
250. பாலை - தலைவன் கூற்று
251. முல்லை - தோழி கூற்று
252. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
253. பாலை - தோழி கூற்று
254. பாலை - தலைவி கூற்று
255. பாலை - தோழி கூற்று
256. பாலை - தலைவன் கூற்று
257. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
258. மருதம் - தோழி கூற்று
259. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
260. பாலை - தோழி கூற்று
261. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
262. பாலை - தோழி கூற்று
263. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
264. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
265. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
266. பாலை - தலைவி கூற்று
267. பாலை - தலைவன் கூற்று
268. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
269. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
270. முல்லை - தலைவன் கூற்று
271. மருதம் - தலைவி கூற்று
272. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
273. பாலை - தோழி கூற்று
274. பாலை - தலைவன் கூற்று
275. முல்லை - தோழி கூற்று
276. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
277. பாலை - தோழி கூற்று
278. பாலை - தலைவி கூற்று
279. முல்லை - தலைவி கூற்று
280. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
281. பாலை - தலைவி கூற்று
282. பாலை - தோழி கூற்று
283. பாலை - தலைவி கூற்று
284. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
285. பாலை - தலைவி கூற்று
286. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
287. முல்லை - தோழி கூற்று
288. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
289. முல்லை - தலைவி கூற்று
290. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
291. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
292. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
293. மருதம் - தலைவி கூற்று
294. நெய்தல் - தோழி கூற்று
295. மருதம் - தோழி கூற்று
296. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
297. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
298. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
299. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
300. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
301. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
302. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
303. நெய்தல் - தோழி கூற்று
304. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
305. மருதம் - தலைவி கூற்று
306. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
307. பாலை - தலைவி கூற்று
308. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
309. மருதம் - தோழி கூற்று
310. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
311. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
312. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
313. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
314. முல்லை - தலைவி கூற்று
315. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
316. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
317. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
318. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
319. முல்லை - தலைவி கூற்று
320. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
321. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
322. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
323. முல்லை - தலைவன் கூற்று
324. நெய்தல் - தோழி கூற்று
325. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
326. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
327. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
328. நெய்தல் - தோழி கூற்று
329. பாலை - தலைவி கூற்று
330. மருதம் - தலைவி கூற்று
331. பாலை - தோழி கூற்று
332. பாலை - தோழி கூற்று
333. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
334. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
335. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
336. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
337. குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று
338. பாலை - தோழி கூற்று
339. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
340. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
341. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
342. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
343. பாலை - தோழி கூற்று
344. முல்லை - தலைவி கூற்று
345. நெய்தல் - தோழி கூற்று
346. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
347. பாலை - தலைவன் கூற்று
348. பாலை - தோழி கூற்று
349. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
350. பாலை - தோழி கூற்று
351. நெய்தல் - தோழி கூற்று
352. பாலை - தலைவி கூற்று
353. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
354. மருதம் - தோழி கூற்று
355. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
356. பாலை - செவிலி கூற்று
357. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
358. முல்லை - தோழி கூற்று
359. மருதம் - தோழி கூற்று
360. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
361. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
362. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
363. பாலை - தோழி கூற்று
364. மருதம் - இற்பரத்தை கூற்று
365. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
366. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
367. மருதம் - தோழி கூற்று
368. மருதம் - தலைவி கூற்று
369. பாலை - தோழி கூற்று
370. மருதம் - பரத்தை கூற்று
371. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
372. நெய்தல் - தோழி கூற்று
373. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
374. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
375. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
376. நெய்தல் - தலைவன் கூற்று
377. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
378. பாலை - செவிலி கூற்று
379. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
380. பாலை - தோழி கூற்று
381. நெய்தல் - தோழி கூற்று
382. முல்லை - தோழி கூற்று
383. பாலை - தோழி கூற்று
384. மருதம் - தோழி கூற்று
385. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
386. நெய்தல் - தலைவி கூற்று
387. முல்லை - தலைவி கூற்று
388. பாலை - தோழி கூற்று
389. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
390. பாலை - கண்டோர் கூற்று
391. முல்லை - தலைவி கூற்று
392. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
393. மருதம் - தோழி கூற்று
394. குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
395. பாலை - தலைவி கூற்று
396. பாலை - செவிலி கூற்று
397. நெய்தல் - தோழி கூற்று
398. பாலை - தலைவி கூற்று
399. மருதம் - தலைவி கூற்று
400. முல்லை - தலைவன் கூற்று
401. நெய்தல் - தலைவி கூற்று3.ஐங்குறுநூறு (Ainkurunooru)

ஐந்து திணைகளையும் பற்றித் திணை ஒன்றுக்கு 100 பாடல்களாக 500 பாடல்களைக் கொண்டது இந் நூல்.

இந் நூலில் அமைந்த பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் 3 அடிக்கு மேல் 6 அடிக்கு உட்பட்டன. இவ்வாறு குறைந்த அடிகளையுடைய பாக்களால் இயன்றமையால் இந் நூல் ஐங்குறு நூறு என்னும் பெயர் பெற்றது. தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார். தொகுப்பித்தவர் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரல் இரும்பொறை என்ற சேர வேந்தன்.

பாடல்கள்:

1. வேட்கைப் பத்து
2. வேழப்பத்து
3. கள்வன் பத்து
4. தோழிக்கு உரைத்த பத்து
5. புலவிப் பத்து
6. தோழி கூற்றுப் பத்து
7. கிழத்தி கூற்றுப்பத்து
8. புனலாட்டுப் பத்து
9. புலவி விராய பத்து
10. எருமைப் பத்து
11. தாய்க்கு உரைத்த பத்து.
12. தோழிக்கு உரைத்த பத்து.
13. கிழவற்கு உரைத்த பத்து
14. பாணற்கு உரைத்த பத்து
15. ஞாழற் பத்து
16. வெள்ளங் குருகுப் பத்து
17. சிறுவெண் காக்கைப் பத்து.
18. தொண்டிப் பத்து.
19. நெய்தற் பத்து.
20. வளைப் பத்து.
21. அன்னாய் வாழிப் பத்து
22. அன்னாய்ப் பத்து
23. அம்மவழிப் பத்து.
24. தெய்யோப் பத்து.
25. வெறிப்பத்து
26. குன்றக் குறவன் பத்து.
27. கேழற் பத்து
28. குரக்குப் பத்து
29. கிள்ளைப் பத்து
30. மஞ்ஞைப் பத்து.
31. செலவு அழுங்குவித்த பத்து
32. செலவுப் பத்து
33. இடைச்சுரப் பத்து.
34. தலைவி இரங்கு பத்து.
35. இளவேனிற் பத்து.
36. வரவுரைத்த பத்து
37. முன்னிலைப் பத்து
38. மக்கட் போக்கிய வழித் தாயிரங்கு பத்து.
39. உடன்போக்கின் கண் இடைச் சுரத்து உரைத்த பத்து.
40. மறுதரவுப் பத்து
41. செவிலி கூற்றுப் பத்து
42. கிழவன் பருவம் பாராட்டுப் பத்து
43. விரவுப் பத்து
44. புறவணிப் பத்து
45. பாசறைப் பத்து
46. பருவங்கண்டு கிழத்தி யுரைத்த பத்து
47. தோழி வற்புறுத்த பத்து
48. பாணன் பத்து
49. தேர் வியங்கொண்ட பத்து
50. வரவுச் சிரப்புரைத்த பத்து
4.கலித்தொகை (Kalithokai)

150 கலிப்பாக்களை கொண்டது.ஒவ்வொரு திணையைப் பற்றியும் ஒரு புலவராக ஐந்து புலவர்களால் பாடப்பட்டது. பாலை-பெருங்கடுங்கோ, குறிஞ்சி - கபிலர், மருதம் - மதுரை மருதனிளநாகனார், முல்லை - சோழன் நலுருத்திரன், நெய்தல் - நல்லத்துவனார்.

இந் நூலைத் தொகுத்தவர் நல்லத்துவனார். உரை எழுதியவர் நச்சினார்க்கினியர்.சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ அருளிய பாலைக் கலி
பாலைக் கலி - 2
பாலைக் கலி - 3
பாலைக் கலி - 4
பாலைக் கலி - 5
பாலைக் கலி - 6
பாலைக் கலி - 7
பாலைக் கலி - 8
பாலைக் கலி - 9
பாலைக் கலி - 10
பாலைக் கலி - 11
பாலைக் கலி - 12
பாலைக் கலி - 13
பாலைக் கலி - 14
பாலைக் கலி - 15
பாலைக் கலி - 16
பாலைக் கலி - 17
பாலைக் கலி - 18
பாலைக் கலி - 19
பாலைக் கலி - 20
பாலைக் கலி - 21
பாலைக் கலி - 22
பாலைக் கலி - 23
பாலைக் கலி - 24
பாலைக் கலி - 25
பாலைக் கலி - 26
பாலைக் கலி - 27
பாலைக் கலி - 28
பாலைக் கலி - 29
பாலைக் கலி - 30
பாலைக் கலி - 31
பாலைக் கலி - 32
பாலைக் கலி - 33
பாலைக் கலி - 34
பாலைக் கலி - 35
பாலைக் கலி - 36

கபிலர் அருளிய குறிஞ்சிக் கலி
குறிஞ்சிக் கலி 37
குறிஞ்சிக் கலி 38
குறிஞ்சிக் கலி 39
குறிஞ்சிக் கலி 40
குறிஞ்சிக் கலி 41
குறிஞ்சிக் கலி 42
குறிஞ்சிக் கலி 43
குறிஞ்சிக் கலி 44
குறிஞ்சிக் கலி 45
குறிஞ்சிக் கலி 46
குறிஞ்சிக் கலி 47
குறிஞ்சிக் கலி 48
குறிஞ்சிக் கலி 49
குறிஞ்சிக் கலி 50
குறிஞ்சிக் கலி 51
குறிஞ்சிக் கலி 52
குறிஞ்சிக் கலி 53
குறிஞ்சிக் கலி 54
குறிஞ்சிக் கலி 55
குறிஞ்சிக் கலி 56
குறிஞ்சிக் கலி 57
குறிஞ்சிக் கலி 58
குறிஞ்சிக் கலி 59
குறிஞ்சிக் கலி 60
குறிஞ்சிக் கலி 61
குறிஞ்சிக் கலி 62
குறிஞ்சிக் கலி 63
குறிஞ்சிக் கலி 64
குறிஞ்சிக் கலி 65

மருதன் இளநாகனார் அருளிய மருதக் கலி
மருதக் கலி 66
மருதக் கலி 67
மருதக் கலி 68
மருதக் கலி 69
மருதக் கலி 70
மருதக் கலி 71
மருதக் கலி 72
மருதக் கலி 73
மருதக் கலி 74
மருதக் கலி 75
மருதக் கலி 76
மருதக் கலி 77
மருதக் கலி 78
மருதக் கலி 79
மருதக் கலி 80
மருதக் கலி 81
மருதக் கலி 82
மருதக் கலி 83
மருதக் கலி 84
மருதக் கலி 85
மருதக் கலி 86
மருதக் கலி 87
மருதக் கலி 88
மருதக் கலி 89
மருதக் கலி 90
மருதக் கலி 91
மருதக் கலி 92
மருதக் கலி 93
மருதக் கலி 94
மருதக் கலி 95
மருதக் கலி 96
மருதக் கலி 97
மருதக் கலி 98
மருதக் கலி 99
மருதக் கலி 100

அருஞ்சோழன் நல்லுருத்திரனார் அருளிய முல்லைக் கலி
முல்லைக் கலி 101
முல்லைக் கலி 102
முல்லைக் கலி 103
முல்லைக் கலி 104
முல்லைக் கலி 105
முல்லைக் கலி 106
முல்லைக் கலி 107
முல்லைக் கலி 108
முல்லைக் கலி 109
முல்லைக் கலி 110
முல்லைக் கலி 111
முல்லைக் கலி 112
முல்லைக் கலி 113
முல்லைக் கலி 114
முல்லைக் கலி 115
முல்லைக் கலி 116
முல்லைக் கலி 117

நல்லந்துவனார் அருளிய நெய்தற் கலி
நெய்தற் கலி 118
நெய்தற் கலி 119
நெய்தற் கலி 120
நெய்தற் கலி 121
நெய்தற் கலி 122
நெய்தற் கலி 123
நெய்தற் கலி 124
நெய்தற் கலி 125
நெய்தற் கலி 126
நெய்தற் கலி 127
நெய்தற் கலி 128
நெய்தற் கலி 129
நெய்தற் கலி 130
நெய்தற் கலி 131
நெய்தற் கலி 132
நெய்தற் கலி 133
நெய்தற் கலி 134
நெய்தற் கலி 135
நெய்தற் கலி 136
நெய்தற் கலி 137
நெய்தற் கலி 138
நெய்தற் கலி 139
நெய்தற் கலி 140
நெய்தற் கலி 141
நெய்தற் கலி 142
நெய்தற் கலி 143
நெய்தற் கலி 144
நெய்தற் கலி 145
நெய்தற் கலி 146
நெய்தற் கலி 147
நெய்தற் கலி 148
நெய்தற் கலி 149
நெய்தற் கலி 1505.அகநானூறு (Agananooru)

அகப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாக்களைக் கொண்டது. இந் நூலுக்கு நெடுந்தொகை என்று வேறு பெயரும் உண்டு. இந் நூற்பாடல்களைப் பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்க்கை 146.

இந்நூலைத் தொகுக்குமாறு செய்தவன் பாண்டியன் உக்கிரப் பெருவழுதி. தொகுத்தவர் மதுரை உப்பூரிக்குடி கிழார் மகன் உருத்திரசன்மன். இந் நூலின் முதல் 90 பாடலுக்கு பழைய உரை உள்ளது. முழுமையாக நாவலர் வேங்கடசாமி நாட்டரும், கரந்தை கவியரசு வெங்கடாசலம் பிள்ளையும் உரை வரைந்துள்ளனர்.


பாடல்கள்:

பாயிரம்
1. பாலை
2. குறிஞ்சி
3. பாலை
4. முல்லை
5. பாலை
6. மருதம்
7. பாலை
8. குறிஞ்சி
9. பாலை
10.நெய்தல்
11. பாலை
12. குறிஞ்சி
13. பாலை
14. முல்லை
15 . பாலை
16. மருதம்
17. பாலை
18. குறிஞ்சி
19. பாலை
20. நெய்தல்
21. பாலை
22. குறிஞ்சி
23. பாலை
24. முல்லை
26. மருதம்
27. பாலை
27. பாலை
28. குறிஞ்சி
29. பாலை
30. நெய்தல்
31. பாலை
32. குறிஞ்சி
33. பாலை
34. முல்லை
35 . பாலை
36. மருதம்
37. பாலை
38. குறிஞ்சி
39. பாலை
40. நெய்தல்
41. பாலை
42. குறிஞ்சி
43. பாலை
44. முல்லை
45 . பாலை
46. மருதம்
47. பாலை
48. குறிஞ்சி
49. பாலை
50. நெய்தல்
51. பாலை
52. குறிஞ்சி
53. பாலை
54. முல்லை
55 . பாலை
56. மருதம்
57. பாலை
58. குறிஞ்சி
59. பாலை
60. நெய்தல்
61. பாலை
62. குறிஞ்சி
63. பாலை
64. முல்லை
65 . பாலை
66. மருதம்
67. பாலை
68. குறிஞ்சி
69. பாலை
70. நெய்தல்
71. பாலை
72. குறிஞ்சி
73. பாலை
74. முல்லை
75 . பாலை
76. மருதம்
77. பாலை
78. குறிஞ்சி
79. பாலை
80. நெய்தல்
81. பாலை
82. குறிஞ்சி
83. பாலை
84. முல்லை
85 . பாலை
86. மருதம்
87. பாலை
88. குறிஞ்சி
89. பாலை
90. நெய்தல்
91. பாலை
92. குறிஞ்சி
93. பாலை
94. முல்லை
95 . பாலை
96. மருதம்
97. பாலை
98. குறிஞ்சி
99. பாலை
100. நெய்தல்
101. பாலை
102. குறிஞ்சி
103. பாலை
104. முல்லை
105 . பாலை
106. மருதம்
107. பாலை
108. குறிஞ்சி
109. பாலை
110. நெய்தல்
111. பாலை
112. குறிஞ்சி
113. பாலை
114. முல்லை
115. பாலை
116. மருதம்
117. பாலை
118. குறிஞ்சி
119. பாலை
120. நெய்தல்
121. பாலை
122. குறிஞ்சி
123. பாலை
124. முல்லை
125. பாலை
126. மருதம்
127. பாலை
128. குறிஞ்சி
129. பாலை
130. நெய்தல்
131. பாலை
132. குறிஞ்சி
133. பாலை
134. முல்லை
135. பாலை
136. மருதம்
137. பாலை
138. குறிஞ்சி
139. பாலை
140. நெய்தல்
141. பாலை
142. குறிஞ்சி
143. பாலை
144. முல்லை
145. பாலை
146. மருதம்
147. பாலை
148. குறிஞ்சி
149. பாலை
150. நெய்தல்
151. பாலை
152. குறிஞ்சி
153. பாலை
154. முல்லை
155. பாலை
156. மருதம்
157. பாலை
158. குறிஞ்சி
159. பாலை
160. நெய்தல்
161. பாலை
162. குறிஞ்சி
163. பாலை
164. முல்லை
165. பாலை
166. மருதம்
167. பாலை
168. குறிஞ்சி
169. பாலை
170. நெய்தல்
171. பாலை
172. குறிஞ்சி
173. பாலை
174. முல்லை
175. பாலை
176. மருதம்
177. பாலை
178. குறிஞ்சி
179. பாலை
180. நெய்தல்
181. பாலை
182. குறிஞ்சி
183. பாலை
184. முல்லை
185. பாலை
186. மருதம்
187. பாலை
188. குறிஞ்சி
189. பாலை
190. நெய்தல்
191. பாலை
192. குறிஞ்சி
193. பாலை
194. முல்லை
195. பாலை
196. மருதம்
197. பாலை
198. குறிஞ்சி
199. பாலை
200. நெய்தல்
201. பாலை
202. குறிஞ்சி
203. பாலை
204. முல்லை
205. பாலை
206. மருதம்
207. பாலை
208. குறிஞ்சி
209. பாலை
210. நெய்தல்
211. பாலை
212. குறிஞ்சி
213. பாலை
214. முல்லை
215. பாலை
216. மருதம்
217. பாலை
218. குறிஞ்சி
219. பாலை
220. நெய்தல்
221. பாலை
222. குறிஞ்சி
223. பாலை
224. முல்லை
225. பாலை
226. மருதம்
227. பாலை
228. குறிஞ்சி
229. பாலை
230. நெய்தல்
231. பாலை
232. குறிஞ்சி
233. பாலை
234. முல்லை
235. பாலை
236. மருதம்
237.பாலை
238. குறிஞ்சி
239. பாலை
240. நெய்தல்
241. பாலை
242. குறிஞ்சி
243. பாலை
244. முல்லை
245. பாலை
246. மருதம்
247. பாலை
248. குறிஞ்சி
249. பாலை
250. நெய்தல்
251. பாலை
252. குறிஞ்சி
153. பாலை
154. முல்லை
155. பாலை
156. மருதம்
257. பாலை
158. குறிஞ்சி
159. பாலை
160. நெய்தல்
261. பாலை
262. குறிஞ்சி
263. பாலை
264. முல்லை
265. பாலை
266. மருதம்
267. பாலை
268. குறிஞ்சி
269. பாலை
270. நெய்தல்
271. பாலை
272. குறிஞ்சி
273. பாலை
274. முல்லை
275. பாலை
276. மருதம்
277. பாலை
278. குறிஞ்சி
279. பாலை
280. நெய்தல்
281. பாலை
282. குறிஞ்சி
283. பாலை
284. முல்லை
285. பாலை
286. மருதம்
287. பாலை
288. குறிஞ்சி
289. பாலை
290. நெய்தல்
291. பாலை
292.குறிஞ்சி
293. பாலை
294. முல்லை
295. பாலை
296. மருதம்
297. பாலை
298. குறிஞ்சி
299. பாலை
300. நெய்தல்
301. பாலை
302. குறிஞ்சி
303. பாலை
304. முல்லை
305. பாலை
306. மருதம்
307. பாலை
308. குறிஞ்சி
309. பாலை
310. நெய்தல்
311. பாலை
312. குறிஞ்சி
313. பாலை
314. முல்லை
315. பாலை
316. மருதம்
317. பாலை
318. குறிஞ்சி
319. பாலை
320. நெய்தல்
321. பாலை
322. குறிஞ்சி
323. பாலை
324. முல்லை
325. பாலை
326. மருதம்
327. பாலை
328. குறிஞ்சி
329. பாலை
330. நெய்தல்
331. பாலை
332. குறிஞ்சி
333. பாலை
334. முல்லை
335. பாலை
336. மருதம்
337. பாலை
338. குறிஞ்சி
339. பாலை
340. நெய்தல்
341. பாலை
342. குறிஞ்சி
343. பாலை
344. முல்லை
345. பாலை
346.மருதம்
347. பாலை
348. குறிஞ்சி
349. பாலை
350. நெய்தல்
351. பாலை
352. குறிஞ்சி
353. பாலை
354. முல்லை
355. பாலை
356.மருதம்
357. பாலை
358. குறிஞ்சி
359. பாலை
360. நெய்தல்
361. பாலை
362. குறிஞ்சி
363. பாலை
364. முல்லை
365. பாலை
366. மருதம்
367. பாலை
368. குறிஞ்சி
369. பாலை
370. நெய்தல்
371. பாலை
372. குறிஞ்சி
373. பாலை
374. முல்லை
375. பாலை
376. மருதம்
377. பாலை
378. குறிஞ்சி
379. பாலை
380. நெய்தல்
381. பாலை
382. குறிஞ்சி
383. பாலை
384. முல்லை
385. பாலை
386. மருதம்
387. பாலை
388. குறிஞ்சி
389. பாலை
390. நெய்தல்
391. பாலை
392. குறிஞ்சி
393. பாலை
394. முல்லை
395. பாலை
396. மருதம்
397. பாலை
398. குறிஞ்சி
399. பாலை
400. நெய்தல்


1.பதிற்றுப்பத்து (Pathirruppattu)
பத்துப் பத்து அகவற் பாக்களால் அமைந்த பத்துப் பகுதிகளைக் கொண்ட நூல் ஆதலால் 'பதிற்றுப் பத்து' எனப் பெயர் பெற்றது. ஒவ்வொரு பத்தும், தனித்தனியே, ஒவ்வொரு புலவரால், ஒவ்வொரு சேரமன்னரைக் குறித்துப் பாடப் பெற்றதாகும். நூலின் முதற் பத்தும், பத்தாம் பத்தும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. நூலை தொகுத்தார், தொகுப்பித்தார் பற்றி அறியப்படவில்லை.

பாடல்கள்:

1. கடவுள்வாழ்த்து
முதற்பத்து
(கிடைக்கவில்லை)
இரண்டாம் பத்து

பாடினோர் : குமட்டூர்க் கண்ணனார்
பாடப்பட்டோ ர் : இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன்
11. வெற்றிச் செல்வச் சிறப்பு
12. வென்றிச் சிறப்பும் ஓலக்க வினோதச் சிறப்பும்
13. வென்றிச் சிறப்பும் தன் நாடு காத்தற் சிறப்பும்
14. மன்னனுடைய பல குணங்களையும் ஆற்றலையும் ஒருங்கு கூறி வாழ்த்துதல்
15. வென்றிச் சிறப்பும் தன் நாடு காத்தற் சிறப்பும்
16. அரசனது வென்றிச் சிறப்பும் குலமகளோடு நிகழ்ந்த இன்பச் சிறப்பும்
17. பொறையுடைமையோடு படுத்து மன்னனின் வென்றிச் சிறப்புக் கூறுதல்
18. கொடைச் சிறப்பு
19. அரசனது வென்றிச் சிறப்பும் குலமகளோடு நிகழ்ந்த இன்பச் சிறப்பும்
20. மன்னனது குணங்களைக் கூறி வாழ்த்துதல்


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: உம்பற்காட்டு ஐந்நூறு ஊர் பிரம தாயம் கொடுத்து, முப்பத்து எட்டு யாண்டு தென்னாட்டுள் வருவதனிற் பாகம் கொடுத்தான் அக் கோ. இமையவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் ஐம்பத்து எட்டு யாண்டு வீற்றிருந்தான்.

மூன்றாம் பத்து

பாடினோர் : பாலைக் கௌதமனார்
பாடப்பட்டோ ர் : பல் யானைச் செல்கெழு குட்டுவன்

21. நாடு காத்தற் சிறப்புக் கூறி, மன்னனை வாழ்த்துதல்
22. வென்றிச் சிறப்பு
23. வென்றிச் சிறப்பு
24. மன்னவன் பெருமையும் கொடைச் சிறப்பும் கூறி வாழ்த்துதல்
25. வென்றிச் சிறப்பு
26. வென்றிச் சிறப்பு
27. வென்றிச் சிறப்பு
28. நாடு காத்தற் சிறப்பு
29. வென்றிச் சிறப்பு
30. வென்றிச் சிறப்பு


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: 'நீர் வேண்டியது கொண்மின்' என, 'யானும் என் பார்ப்பனியும் சுவர்க்கம் புகல் வேண்டும்' என, பார்ப்பாரிற் பெரியோரைக் கேட்டு, ஒன்பது பெரு வேள்வி வேட்பிக்க, பத்தாம் பெரு வேள்வியில் பார்ப்பானையும் பார்ப்பனியையும் காணாராயினார்.
இமயவரம்பன் தம்பி பல் யானைச் செல் கெழு குட்டுவன் இருபத்தையாண்டு வீற்றிருந்தான்.

நான்காம் பத்து

பாடினோர் : காப்பியாற்றுக் காப்பியனார்
பாடப்பட்டோ ர் : களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேரல்
31. மன்னற்கு உரிய மாட்சிமையெல்லாம் எடுத்து ஒருங்கே புகழ்தல்
32. மன்னனின் பல குணங்களையும் உடன் எண்ணி, அவற்றுள் பொறையுடைமையை மிகுத்துப் புகழ்தல்
33. வென்றிச் சிறப்பு
34. வென்றிச் சிறப்பு
35. வென்றிச் சிறப்பு
36. வென்றிச் சிறப்பு
37. மன்னன் குணங்களைப் புகழ்ந்து, அவனையும் அவன் செல்வத்தையும் வாழ்த்துதல்
38. கொடைச் சிறப்பு
39. கொடைச் சிறப்பும் வென்றிச் சிறப்பும்
40. கொடைச் சிறப்பு


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: நாற்பது நூறாயிரம் பொன் ஒருங்கு கொடுத்துத் தான் ஆள்வதிற் பாகம் கொடுத்தான் அக் கோ. களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் சேரல் இருபத்தையாண்டு வீற்றிருந்தான்.

ஐந்தாம் பத்து

பாடினோர் : பரணர்
பாடப்பட்டோ ர் : கடல் பிறக்கு ஓட்டிய செங்குட்டுவன்
41. வென்றிச் சிறப்பு
42. கொடைச் சிறப்பும் வென்றிச் சிறப்பும்
43. மன்னனின் செல்வ மகிழ்ச்சி
44. மன்னனை 'நெடுங் காலம் வாழ்க' என வாழ்த்துதல்
45. வென்றிச் சிறப்பு
46. கொடைச் சிறப்பு
47. கொடையினையும் அக் கொடைக்கு வருவாயாகிய பகைவரைக் கோறலையும் உடன் கூறுதல்
48. மன்னனை 'நீடு வாழ்க' என வாழ்த்துதல்
49. மன்னவனது வரையா ஈகை
50. மன்னவனது காம வேட்கையினும் அவன் போர் வேட்கையை மிகுத்துக் கூறுதல்

பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: உம்பற் காட்டு வாரியையும், தன்மகன் குட்டுவன் சேரலையும், கொடுத்தான் அக் கோ. கடல் பிறக்கு ஓட்டிய செங்குட்டுவன் ஐம்பத்தையாண்டு வீற்றிருந்தான்.

ஆறாம் பத்து

பாடினோர் : காக்கைப் பாடினியார் நச்செள்ளையார்
பாடப்பட்டோ ர் : ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன்
51. மன்னவன் வினோதத்து மென்மையும் செருவகத்துக் கடுமையும் உடன் கூறுதல்
53. அடைந்தவர்க்கு அருளலொடு படுத்து, மன்னவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறுதல்
53. அடைந்தவர்க்கு அருளலொடு படுத்து, மன்னவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறுதல்
54. மன்னவன் கொடைச் சிறப்பும் தன் குறையும் கூறி, வாழ்த்துதல்
55. மன்னவன் உலகு புரத்தலும் தன் குறையும் கூறி, வாழ்த்துதல்
56. வென்றிச் சிறப்பு
57. வென்றிச் சிறப்பொடு கொடைச் சிறப்பும் உடன் கூறுதல்
58. மன்னவன் நாட்டுச் செல்வமும் அதற்கேற்ற அவனது கொடையும் கூறுதல்
59. வென்றிச் சிறப்பு
60. மன்னவன் கொடைச் சிறப்பொடு வென்றிச் சிறப்பும் கூறுதல்


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: 'கலன் அணிக' என்று, அவர்க்கு ஒன்பது காப் பொன்னும், நூறாயிரம் காணமும் கொடுத்துத் தன் பக்கத்துக் கொண்டான் அக் கோ. ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன் முப்பத்தெட்டு யாண்டு வீற்றிருந்தான்.

ஏழாம் பத்து

பாடினோர் : கபிலர்
பாடப்பட்டோர் : செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன்
61. வென்றிச் சிறப்பொடு படுத்து, அவன் கொடைச் சிறப்புக் கூறுதல்
62. வென்றிச் சிறப்பு
63. மன்னவனது பல குணங்களையும் ஒருங்கு கூறி வாழ்த்துதல்
64. மன்னவன் கொடைச் சிறப்பினை வென்றிச் சிறப்பொடு படுத்துக் கூறுதல்
65. ஓலக்க வினோதத்தொடு படுத்து, மன்னவனது செல்வச் சிறப்புக் கூறுதல்
66. வென்றிச் சிறப்புடன் படுத்து, கொடைச் சிறப்புக் கூறுதல்
67. கொடைச் சிறப்பு
68. காம வேட்கையின் ஓடாத மன்னவன் வென்றி வேட்கைச் சிறப்பு
69. மன்னவனது ஆள்வினைச் சிறப்பினை அவன் குடி வரலாற்றொடு படுத்துச் சொல்லுதல்
70. வென்றிச் சிறப்பொடு பிற சிறப்புக்களையும் கூறி, வாழ்த்துதல்


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: சிறுபுறம் என நூறாயிரம் காணம் கொடுத்து, 'நன்றா' என்னும் குன்று ஏறி நின்று, தன் கண்ணிற் கண்ட நாடு எல்லாம் காட்டிக் கொடுத்தான் அக் கோ. செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன் இருபத்தையாண்டு வீற்றிருந்தான்.

எட்டாம் பத்து

பாடினோர் : அரிசில்கிழார்
பாடப்பட்டோ ர் : தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை
71. வென்றிச் சிறப்புக் கூறி, மன்னனுக்குப் பகைவர்மேல் அருள் பிறப்பித்தல்
72. மன்னவனது சூழ்ச்சியுடைமையும் வென்றிச் சிறப்பும்
73. வென்றிச் சிறப்பு
74. நல்லொழுக்கமும் அதற்கு ஏற்ற நல்லறிவுடைமையும் எடுத்துக் கூறுதல்
75. வென்றிச் சிறப்பு
76. வென்றிச் சிறப்பும் கொடைச் சிறப்பும்
77. படைப் பெருமைச் சிறப்பு
78. வென்றிச் சிறப்பு
79. மன்னவனது பல குணங்களையும் ஒருங்கு புகழ்ந்து, வாழ்த்துதல்
80. மன்னவன் கொடைச் சிறப்பொடு படுத்து, வென்றிச் சிறப்புக் கூறுதல்


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: தானும் கோயிலாளும் புறம் போந்து நின்று, 'கோயில் உள்ள எல்லாம் கொண்மின்' என்று, காணம் ஒன்பது நூறாயிரத்தோடு அரசுகட்டிற் கொடுப்ப, அவர், 'யான் இரப்ப, இதனை ஆள்க!' என்று அமைச்சுப் பூண்டார். தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை பதினேழ் யாண்டு வீற்றிருந்தான்.

ஒன்பதாம் பத்து

பாடினோர் : பெருங்குன்றூர் கிழார்
பாடப்பட்டோ ர் : குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறை
81. காம வேட்கையில் செல்லாத மன்னவன் வென்றி வேட்கைச் சிறப்புக் கூறுதல்
82. வென்றிச் சிறப்பு
83. படைச் சிறப்பு
84. வென்றிச் சிறப்பு
85. முன்னோருடைய கொடைச் சிறப்பொடு படுத்து, வென்றிச் சிறப்புக் கூறுதல்
86. மன்னவனது வன்மை மென்மைச் சிறப்புக் கூறுதல்
87. மன்னவன் அருட் சிறப்பு
88. கொடைச் சிறப்பும் காம இன்பச் சிறப்பும் உடன் கூறி, வாழ்த்துதல்
89. மன்னவனது நாடு காவற் சிறப்புக் கூறி, வாழ்த்துதல்
90. மன்னவனது தண்ணளியும், பெருமையும், கொடையும், சுற்றம் தழாலும், உடன் கூறி வாழ்த்துதல்


பதிகம்
பாடிப் பெற்ற பரிசில்: 'மருள் இல்லார்க்கு மருளக் கொடுக்க' என்று, உவகையின் முப்பத்தீராயிரம் காணம் கொடுத்து, அவர் அறியாமை ஊரும் மனையும் வளம் மிகப் படைத்து, ஏரும் இன்பமும் இயல்வரப் பரப்பி, எண்ணற்கு ஆகா அருங்கல வெறுக்கையொடு, பன்னூறாயிரம் பாற்பட வகுத்து, காப்பு மறம் தான் விட்டான் அக் கோ. குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறை பதினாறாண்டு வீற்றிருந்தான்.

பத்தாம்பத்து
(கிடைக்கவில்லை)
பதிற்றுப் பத்துத் திரட்டு
பதிற்றுப்பத்தில் விட்டுப்போனவைகள்


2.புறநானூறு (Purananooru)
புறப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாக்களைக் கொண்டது. இந் நூலுக்கு புறம், புறப் பாட்டு, புறம்பு நானூறு என்று வேறு பெயர்களும் உண்டு. இந் நூற்பாடல்களைப் பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்க்கை 160. இந் நூலுக்குப் பழைய உரை உள்ளது. அவ்வை துரைசாமிப் பிள்ளை விளக்க உரை வரைந்துள்ளார்.

பாடல்கள்:

1. இறைவனின் திருவுள்ளம்!
2. போரும் சோறும்!
3.வன்மையும் வண்மையும்!
4. தாயற்ற குழந்தை!
5. அருளும் அருமையும்!
6. தண்ணிலவும் வெங்கதிரும்!
7. வளநாடும் வற்றிவிடும்!
8. கதிர்நிகர் ஆகாக் காவலன்!
9. ஆற்றுமணலும் வாழ்நாளும்!
10. குற்றமும் தண்டனையும்!
11. பெற்றனர்! பெற்றிலேன்!
12. அறம் இதுதானோ?
13. நோயின்றிச் செல்க!
14. மென்மையும்! வன்மையும்!
15. எதனிற் சிறந்தாய்?
16. செவ்வானும் சுடுநெருப்பும்!
17. யானையும் வேந்தனும்!
18. நீரும் நிலனும்!
19. எழுவரை வென்ற ஒருவன்!
20. மண்ணும் உண்பர்!
21. புகழ்சால் தோன்றல்!
22. ஈகையும் நாவும்!
23. நண்ணார் நாணுவர்!
24. வல்லுனர் வாழ்ந்தோர்!
25. கூந்தலும் வேலும்!
26. நோற்றார் நின் பகைவர்!
27. புலவர் பாடும் புகழ்!
28. போற்றாமையும் ஆற்றாமையும்!
29. நண்பின் பண்பினன் ஆகுக!
30. எங்ஙனம் பாடுவர்?
31. வடநாட்டார் தூங்கார்!
32. பூவிலையும் மாடமதுரையும்!
33. புதுப்பூம் பள்ளி!
34. செய்தி கொன்றவர்க்கு உய்தி இல்லை!
35. உழுபடையும் பொருபடையும்!
36. நீயே அறிந்து செய்க!
37. புறவும் போரும்!
38. வேண்டியது விளைக்கும் வேந்தன்!
39. புகழினும் சிறந்த சிறப்பு!
40. ஒரு பிடியும் எழு களிரும்!
41. காலனுக்கு மேலோன்!
42. ஈகையும் வாகையும்!
43. பிறப்பும் சிறப்பும்!
44. அறமும் மறமும்!
45. தோற்பது நும் குடியே!
46. அருளும் பகையும்!
47. புலவரைக் காத்த புலவர்!
48. 'கண்டனம்' என நினை!
49. எங்ஙனம் மொழிவேன்?
50. கவரி வீசிய காவலன்!
51. ஈசலும் எதிர்ந்தோரும் !
52. ஊன் விரும்பிய புலி !
53. செந்நாவும் சேரன் புகழும்!
54. எளிதும் கடிதும்!
55. மூன்று அறங்கள்!
56. கடவுளரும் காவலனும்!
57. காவன்மரமும் கட்டுத்தறியும்!
58. புலியும் கயலும்!
59. பாவலரும் பகைவரும்!
60. மதியும் குடையும்!
61. மலைந்தோரும் பணிந்தோரும்!
62. போரும் சீரும்!
63. என்னாவது கொல்?
64. புற்கை நீத்து வரலாம்!
65. நாணமும் பாசமும்!
66. நல்லவனோ அவன்!
67. அன்னச் சேவலே!
68. மறவரும் மறக்களிரும்!
69. காலமும் வேண்டாம்!
70. குளிர்நீரும் குறையாத சோறும்
71. இவளையும் பிரிவேன்!
72. இனியோனின் வஞ்சினம்!
73. உயிரும் தருகுவன்!
74. வேந்தனின் உள்ளம்!
75. அரச பாரம்!
76. அதுதான் புதுமை!
77. யார்? அவன் வாழ்க!
78. அவர் ஊர் சென்று அழித்தவன்!
79. பகலோ சிறிது!
80. காணாய் இதனை!
81. யார்கொல் அளியர்?
82. ஊசி வேகமும் போர் வேகமும்!
83. இருபாற்பட்ட ஊர்!
84. புற்கையும் பெருந்தோளும்!
85. யான் கண்டனன்!
86. கல்லளை போல வயிறு!
87. எம்முளும் உளன்!
88. எவருஞ் சொல்லாதீர்!
89. என்னையும் உளனே!
90. புலியும் மானினமும்!
91. எமக்கு ஈத்தனையே!
92. மழலையும் பெருமையும்!
93. பெருந்தகை புண்பட்டாய்!
94. சிறுபிள்ளை பெருங்களிறு!
95. புதியதும் உடைந்ததும்!
96. அவன் செல்லும் ஊர்!
97. மூதூர்க்கு உரிமை!
98. வளநாடு கெடுவதோ!
99.அமரர்ப் பேணியும், ஆவுதி அருத்தியும்,
100. சினமும் சேயும்!
101. பலநாளும் தலைநாளும்!
102. சேம அச்சு!
103. புரத்தல் வல்லன்!
104. யானையும் முதலையும்!
105. தேனாறும் கானாறும்!
106. தெய்வமும் பாரியும்!
107. மாரியும் பாரியும்!
108. பறம்பும் பாரியும்!
109. மூவேந்தர் முன் கபிலர்!
110. யாமும் பாரியும் உளமே!
111. விறலிக்கு எளிது!
112. உடையேம் இலமே!
113. பறம்பு கண்டு புலம்பல்!
114. உயர்ந்தோன் மலை!
115. அந்தோ பெரும நீயே!
116. குதிரையும் உப்புவண்டியும்!
117. தந்தை நாடு!
118. சிறுகுளம் உடைந்துபோம்!
119. வேந்தரிற் சிறந்த பாரி!
120. கம்பலை கண்ட நாடு!
121. புலவரும் பொதுநோக்கமும்!
122. பெருமிதம் ஏனோ!
123. மயக்கமும் இயற்கையும்!
124. வறிது திரும்பார்!
125. புகழால் ஒருவன்!
126. கபிலனும் யாமும்!
127. உரைசால் புகழ்!
128. முழவு அடித்த மந்தி!
129. வேங்கை முன்றில்!
130. சூல் பத்து ஈனுமோ?
131. காடும் பாடினதோ?
132. போழ்க என் நாவே!
133. காணச் செல்க நீ!
134. இம்மையும் மறுமையும்!
135. காணவே வந்தேன்!
136. வாழ்த்தி உண்போம்!
137. நின்பெற்றோரும் வாழ்க!
138. நின்னை அறிந்தவர் யாரோ?
139. சாதல் அஞ்சாய் நீயே!
140. தேற்றா ஈகை!
141. மறுமை நோக்கின்று!
142. கொடைமடமும் படைமடமும்!
143. யார்கொல் அளியள்!
144. தோற்பது நும் குடியே!
145. அவள் இடர் களைவாய்!
146. தேர் பூண்க மாவே!
147. எம் பரிசில்!
148. என் சிறு செந்நா!
149. வண்மையான் மறந்தனர்!
150. நளி மலை நாடன்!
151. அடைத்த கதவினை!
152. பெயர் கேட்க நாணினன்!
153. கூத்தச் சுற்றத்தினர்!
154. இரத்தல் அரிது! பாடல் எளிது!
155. ஞாயிறு எதிர்ந்த நெருஞ்சி!
156. இரண்டு நன்கு உடைத்தே!
157. ஏறைக்குத் தகுமே!
158. உள்ளி வந்தெனன் யானே!
159. கொள்ளேன்! கொள்வேன்!
160. புலி வரவும் அம்புலியும்!
161. பின் நின்று துரத்தும்!
162. இரவலர்அளித்த பரிசில்!
163. தமிழ் உள்ளம்!
164. வளைத்தாயினும் கொள்வேன்!
165. இழத்தலினும் இன்னாது!
166. யாமும் செல்வோம்!
167. ஒவ்வொருவரும் இனியர்!
168. கேழல் உழுத புழுதி!
169. தருக பெருமானே!
170. உலைக்கல்லன்ன வல்லாளன்!
171. வாழ்க திருவடிகள்!
172. பகைவரும் வாழ்க!
173. யான் வாழுநாள் வாழிய!
174. அவலம் தீரத் தோன்றினாய்!
175. என் நெஞ்சில் நினைக் காண்பார்!
176. சாயல் நினைந்தே இரங்கும்!
177. யானையும் பனங்குடையும்!
178. இன்சாயலன் ஏமமாவான்!
179. பருந்து பசி தீர்ப்பான்!
180. நீயும் வம்மோ!
181. இன்னே சென்மதி!
182. பிறர்க்கென முயலுநர்!
183. கற்கை நன்றே!
184. யானை புக்க புலம்!
185. ஆறு இனிது படுமே!
186. வேந்தர்க்குக் கடனே!
187. ஆண்கள் உலகம்!
188. மக்களை இல்லோர்!
189. உண்பதும் உடுப்பதும்!
190. எலி முயன் றனையர்!
191. நரையில ஆகுதல்!
192. பெரியோர் சிறியோர்!
193. ஒக்கல் வாழ்க்கை!
194. முழவின் பாணி!
195. எல்லாரும் உவப்பது!
196. குறுமகள் உள்ளிச் செல்வல்!
197. நல் குரவு உள்ளுதும்!
198. மறவாது ஈமே!
199. கலிகொள் புள்ளினன்!
200. பரந்தோங்கு சிறப்பின் பாரி மகளிர்!
201. இவர் என் மகளிர்!
202. கைவண் பாரி மகளிர்!
203. இரவலர்க்கு உதவுக!
204. அதனினும் உயர்ந்தது!
205. பெட்பின்றி ஈதல் வேண்டலம்!
206. எத்திசைச் செலினும் சோறே!
207. வருகென வேண்டும்!
208. வாணிகப் பரிசிலன் அல்லேன்!
209. நல்நாட்டுப் பொருந!
210. நினையாதிருத்தல் அரிது!
211. நாணக் கூறினேன்!
212. யாம் உம் கோமான்?
213. நினையும் காலை!
214. நல்வினையே செய்வோம்!
215. அல்லற்காலை நில்லான்!
216. அவனுக்கும் இடம் செய்க!
217. நெஞ்சம் மயங்கும்!
218. சான்றோர்சாலார் இயல்புகள்!
219. உணக்கும் மள்ளனே!
220. கலங்கனேன் அல்லனோ!
221. வைகம் வாரீர்!
222. என் இடம் யாது?
223. நடுகல்லாகியும் இடங் கொடுத்தான்!
224. இறந்தோன் அவனே!
225. வலம்புரி ஒலித்தது!
226. இரந்து கொண்டிருக்கும் அது!
227. நயனில் கூற்றம்!
228. ஒல்லுமோ நினக்கே!
229. மறந்தனன் கொல்லோ?
230. நீ இழந்தனையே கூற்றம்!
231. புகழ் மாயலவே!
232. கொள்வன் கொல்லோ!
233. பொய்யாய்ப் போக!
234. உண்டனன் கொல்?
235. அருநிறத்து இயங்கிய வேல்!
236. கலந்த கேண்மைக்கு ஒவ்வாய்!
237. சோற்றுப் பானையிலே தீ!
238. தகுதியும் அதுவே!
239. இடுக, சுடுக, எதுவும் செய்க!
240. பிறர் நாடுபடு செலவினர்!
241. விசும்பும் ஆர்த்தது!
242. முல்லையும் பூத்தியோ?
243. யாண்டு உண்டுகொல்?
244. கலைபடு துயரம் போலும்!
245. என்னிதன் பண்பே?
246. பொய்கையும் தீயும் ஒன்றே!
247. பேரஞர்க் கண்ணள்!
248. அளிய தாமே ஆம்பல்!
249. சுளகிற் சீறிடம்!
250. மனையும் மனைவியும்!
251. அவனும் இவனும்!
252. அவனே இவன்!
253. கூறு நின் உரையே!
254. ஆனாது புகழும் அன்னை!
255. முன்கை பற்றி நடத்தி!
256. அகலிதாக வனைமோ!
257. செருப்பிடைச் சிறு பரல்!
258. தொடுதல் ஓம்புமதி!
259. புனை கழலோயே!
260. கேண்மதி பாண!
261. கழிகலம் மகடூஉப் போல!
262. தன்னினும் பெருஞ் சாயலரே!
263. களிற்றடி போன்ற பறை!
264. இன்றும் வருங்கொல்!
265. வென்றியும் நின்னோடு செலவே!
266. அறிவுகெட நின்ற வறுமை!
267.கிடைத்தில
268.கிடைத்தில
269. கருங்கை வாள் அதுவோ!
270. ஆண்மையோன் திறன்!
271. மைந்தன் மலைந்த மாறே!
272. கிழமையும் நினதே!
273. கூடல் பெருமரம்!
274. நீலக் கச்சை!
275. தன் தோழற்கு வருமே!
276. குடப்பால் சில்லுறை!
277. சிதரினும் பலவே!
278. பெரிது உவந்தனளே!
279. செல்கென விடுமே!
280. வழிநினைந்து இருத்தல் அரிதே!
281. நெடுந்தகை புண்ணே!
282. புலவர் வாயுளானே!
283. அழும்பிலன் அடங்கான்!
284. பெயர்புற நகுமே!
285. தலைபணிந்து இறைஞ்சியோன்!
286. பலர்மீது நீட்டிய மண்டை!
287. காண்டிரோ வரவே!
288. மொய்த்தன பருந்தே!
289. ஆயும் உழவன்!
290. மறப்புகழ் நிறைந்தோன்!
291. மாலை மலைந்தனனே!
292. சினவல் ஓம்புமின்!
293. பூவிலைப் பெண்டு!
294. வம்மின் ஈங்கு!
295. ஊறிச் சுரந்தது!
296. நெடிது வந்தன்றால்!
297. தண்ணடை பெறுதல்!
298. கலங்கல் தருமே!
299. கலம் தொடா மகளிர்!
300. எல்லை எறிந்தோன் தம்பி!
301. அறிந்தோர் யார்?
302. வேலின் அட்ட களிறு?
303. மடப்பிடி புலம்ப எறிந்தான்!
304. எம்முன் தப்பியோன்!
305. சொல்லோ சிலவே!
306. ஒண்ணுதல் அரிவை!
307. யாண்டுளன் கொல்லோ!
308. நாணின மடப்பிடி!
309. என்னைகண் அதுவே!
310. உரவோர் மகனே!
311. சால்பு உடையோனே!
312. காளைக்குக் கடனே!
313. வேண்டினும் கடவன்!
314. மனைக்கு விளக்கு!
315. இல்லிறைச் செரீஇய ஞெலிகோல்!
316. சீறியாழ் பனையம்!
317. யாதுண்டாயினும் கொடுமின்!
318. பெடையொடு வதியும்!
319. முயல் சுட்டவாயினும் தருவோம்!
320. கண்ட மனையோள்!
321. வன்புல வைப்பினது!
322. கண்படை ஈயான்!
323. உள்ளியது சுரக்கும் ஈகை!
324. உலந்துழி உலக்கும்!
325. வேந்து தலைவரினும் தாங்கம்!
326. பருத்திப் பெண்டின் சிறு தீ!
327. வரகின் குப்பை!
328. ஈயத் தொலைந்தன!
329. மாப்புகை கமழும்!
330. ஆழி அனையன்!
331. இல்லது படைக்க வல்லன்!
332. வேல் பெருந்தகை உடைத்தே!
333. தங்கனிர் சென்மோ புலவீர்!
334. தூவாள் தூவான்!
335. கடவுள் இலவே!
336. பண்பில் தாயே!
337. இவர் மறனும் இற்று!
338. ஓரெயின் மன்னன் மகள்!
339. வளரவேண்டும் அவளே!
340. அணித்தழை நுடங்க!
341. இழப்பது கொல்லோ பெருங்கவின்!
342. வாள்தக உழக்கும் மாட்சியர்!
343. ஏணி வருந்தின்று!
344. இரண்டினுள் ஒன்று!
345. பன்னல் வேலிப் பணை நல்லூர்!
346. பாழ் செய்யும் இவள் நலினே!
347. வேர் துளங்கின மரனே!
348. பெருந்துறை மரனே!
349. ஊர்க்கு அணங்காயினள்!
350. வாயிற் கொட்குவர் மாதோ!
351. தாராது அமைகுவர் அல்லர்!
352. தித்தன் உறந்தை யன்ன!
353. 'யார் மகள்?' என்போய்!
354. நாரை உகைத்த வாளை!
355. ஊரது நிலைமையும் இதுவே?
356. காதலர் அழுத கண்ணீர்!
357. தொக்குயிர் வௌவும்!
358. விடாஅள் திருவே!
359. நீடு விளங்கும் புகழ்!
360. பலர் வாய்த்திரார்!
361. முள் எயிற்று மகளிர்!
362. உடம்பொடுஞ் சென்மார்!
363. உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை!
364. மகிழகம் வம்மோ!
365. நிலமகள் அழுத காஞ்சி!
366. மாயமோ அன்றே!
367. வாழச் செய்த நல்வினை!
368. பாடி வந்தது இதற்கோ?
369. போர்க்களமும் ஏர்க்களமும்!
370. பழுமரம் உள்ளிய பறவை!
371. பொருநனின் வறுமை!
372. ஆரம் முகக்குவம் எனவே!
373. நின்னோர் அன்னோர் இலரே!
374. அண்டிரன் போல்வையோ ஞாயிறு?
375. பாடன்மார் எமரே!
376. கிணைக்குரல் செல்லாது!
377. நாடு அவன் நாடே!
378. எஞ்சா மரபின் வஞ்சி!
379. இலங்கை கிழவோன்!
380. சேய்மையும் அணிமையும்!
381. கரும்பனூரன் காதல் மகன்!
382. கேட்டொறும் நடுங்க ஏத்துவேன்!
383. வெள்ளி நிலை பரிகோ!
384. நெல் என்னாம்! பொன் என்னாம்!
385. காவிரி அணையும் படப்பை!
386. வேண்டியது உணர்ந்தோன்!
387. சிறுமையும் தகவும்!
388. நூற்கையும் நா மருப்பும்!
389. நெய்தல் கேளன்மார்!
390. காண்பறியலரே!
391. வேலி ஆயிரம் விளைக!
392. அமிழ்தம் அன்ன கரும்பு!
393. பழங்கண் வாழ்க்கை!
394. என்றும் செல்லேன்!
395. அவிழ் நெல்லின் அரியல்!
396. பாடல்சால் வளன்!
397. தண் நிழலேமே!
398. துரும்புபடு சிதா அர்!
399. கடவுட்கும் தொடேன்!
400. உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை!

1.பரிபாடல் (Paripadal)

பரிபாடல் என்னும் இசைப்பாக்களால் தொகுக்கப்பட்டதால் பரிபாடல் எனப் பெயர் பெற்றது. 70 பாடல்களில் 22 பாடல்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன. இதற்கு பரிமேலழகர் உரை எழுதியுள்ளார்.

பாடல்கள்:

உரைச்சிறப்புப் பாயிரம்
1. திருமால்
2. திருமால்
3. திருமால்
4. திருமால்
5. செவ்வேள்
6. வையை
7. வையை
8. செவ்வேள்
9. செவ்வேள்
10. வையை
11. வையை
12. வையை
13. திருமால்
14. செவ்வேள்
15. திருமால்
16. வையை
17. செவ்வேள்
18. செவ்வேள்
19. செவ்வேள்
20. வையை
21. செவ்வேள்
22. வையை
பரிபாடல்-திரட்டு

எழுதியவர் : காதல் ,நட்பு ,இயற்கை ,வாழ்க (12-Mar-18, 12:25 pm)
சேர்த்தது : சுரேஷ்ராஜா ஜெ
பார்வை : 878

மேலே