நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் - நினைந்தவர்புலம்பல்

குறள் - 1203
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்.

Translation :


A fit of sneezing threatened, but it passed away;
He seemed to think of me, but do his fancies stray?


Explanation :


I feel as if I am going to sneeze but do not, and (therefore) my beloved is about to think (of me) but does not.

எழுத்து வாக்கியம் :

தும்மல் வருவது போலிருந்து வாராமல் அடங்குகின்றதே! என் காதலர் என்னை நினைப்பவர் போலிருந்து நினையாமல் விடுகின்றாரோ?

நடை வாக்கியம் :

எனக்குத் தும்மல் வருவது போல் வந்து அடங்கி விடுகிறது. அவர் என்னை நினைக்கத் தொடங்கி, நினைக்காமல் விடுவாரோ?
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்னா செயல்.

பொருட்பால்
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.

காமத்துப்பால்
கோட்டுப் பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீர் என்று.
மேலே