எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் விரும்பிய எதுவும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் தேவையான...

நான் விரும்பிய எதுவும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை.

ஆனால் தேவையான எல்லாமும் எனக்கு இறைவனிடம் இருந்தது கிடைத்தது..

நான் எனக்கு பலம் வேண்டும் எனக் கேட்டேன்.
இறைவன் எனக்கு கஷ்டங்களைக் கொடுத்து என்னை பலமுள்ளவன் ஆக்கினான்.

நான் எனக்கு அறிவு வேண்டும் எனக் கேட்டேன்.
இறைவன் எனக்கு பிரச்னைகளைக் கொடுத்து அவைகளை தீர்க்கச் செய்தான்.

நான் எனக்கு முன்னேற்றம் வேண்டும் எனக் கேட்டேன்.
இறைவன் எனக்கு சிந்தனையையும் சக்தியையும் கொடுத்து உழைக்கச் செய்தான்.

நான் எனக்குத் தைரியம் வேண்டும் எனக் கேட்டேன்.
இறைவன் எனக்கு ஆபத்துக்களை கொடுத்து அவைகளை எதிர்கொள்ளச் செய்தான்.

நான் எனக்கு சாதகங்கள் புரிய வேண்டும் எனக் கேட்டேன்.
இறைவன் எனக்கு சந்தர்ப்பங்களைத் தந்தான்.

நான் விரும்பிய எதுவும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை.
ஆனால் தேவையான எல்லாமும் எனக்கு இறைவனிடம் இருந்தது கிடைத்தது.

நாள் : 17-Sep-14, 9:26 pm

மேலே