எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தலைகீழாகவே இருந்து தொலைகிறது எல்லாம், துரதிஷ்டவசமாய் தலைகீழாய் அமைந்த...

தலைகீழாகவே இருந்து தொலைகிறது எல்லாம்,
துரதிஷ்டவசமாய்
தலைகீழாய் அமைந்த இப்பிறப்பில்..!

நாள் : 30-Oct-15, 10:48 pm

மேலே