எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ நான்நீ சாதாரணமாக தான் இருக்கிறாய்.....நான் சாதாரணமாக இல்லை...

                                                                                 நீ நான்

நீ சாதாரணமாக தான் இருக்கிறாய்.....
நான் சாதாரணமாக இல்லை என்று தெரிந்தும் கூட .....


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : anu
நாள் : 24-Aug-17, 4:59 pm
மேலே