எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பாவை வந்ததால பாதை மாறியது மரியா பாதை சரி...

பாவை வந்ததால பாதை மாறியது மரியா பாதை சரி செய்வதுக்குள் சொந்தமும் பிரிந்தது எல்லாம் நலத்துக்கே நடக்கிற்றன எல்லோரும் நலமாக இருக்க வேண்டுகிறேன் இறைவணனை தந்த இறைவியை நலமாக இருப்பாய் 

பதிவு : G K BALAMURUGAN
நாள் : 30-Jul-18, 4:15 pm

மேலே