எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பழையன கழிந்தன புதியன புகுந்தன அழி என தீமைதனை...

பழையன கழிந்தன புதியன புகுந்தன 

அழி என தீமைதனை அன்புள்ளங்கள் கொண்டாடட்டும் - என்றே 
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை விதைக்கிறேன் 

நாள் : 17-Jan-19, 9:52 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே