கவிஞர்

ஒர் கவிஞரின்
௧.நோக்கம்
௨.கடமை
௩.இலக்கு
எது?
எதுவாக இருக்கலாம்?கேட்டவர் : செநா
நாள் : 14-Jan-18, 2:02 pm
0


மேலே