கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கடவுள் இருக்கா??இல்லையா???


கடவுள் இருக்கா??இல்லையா???


RAJKUMAR K5ca0742fee551 03-Apr-2019 இறுதி நாள் : 08-Jun-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கு

1 votes 33%

இல்ல

1 votes 33%

இருக்கு ஆனா இல்ல

1 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கு

9 votes 69%

இல்ல

4 votes 31%

இருக்கு ஆனா இல்ல

0 votes 0%


மேலே