கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தேசிய நதிநீர் இணைப்பு யாரால் செயல்படுத்த முடியும் ?


தேசிய நதிநீர் இணைப்பு யாரால் செயல்படுத்த முடியும்?


shreesharaa 26-Feb-2014 இறுதி நாள் : 10-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பாரதீய ஜனதா

8 votes 42%

காங்கிரஸ்

0 votes 0%

முன்றாவது அணி

1 votes 5%

யாராலும் செயல்படுத்த முடியாது

10 votes 53%

வாசகர் தேர்வு

பாரதீய ஜனதா

18 votes 35%

காங்கிரஸ்

1 votes 2%

முன்றாவது அணி

4 votes 8%

யாராலும் செயல்படுத்த முடியாது

29 votes 56%


மேலே