கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இளைஞர்களின் மன உளைச்சலுக்கு காரணம் எது?


இளைஞர்களின் மன உளைச்சலுக்கு காரணம் எது?


RMKRSN 08-Apr-2014 இறுதி நாள் : 16-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வேலை வாய்ப்புகள்

9 votes 43%

குடும்ப சூழ்நிலை

5 votes 24%

சமூக அவலங்கள்

3 votes 14%

காதல்

4 votes 19%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

வேலை வாய்ப்புகள்

11 votes 23%

குடும்ப சூழ்நிலை

11 votes 23%

சமூக அவலங்கள்

2 votes 4%

காதல்

23 votes 49%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

0 votes 0%


மேலே