கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

படித்துவிட்டு அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பது சரியா?


படித்துவிட்டு அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பது சரியா?


mugil 24-Jun-2014 இறுதி நாள் : 30-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

காத்திருக்கலாம்

0 votes 0%

காத்திருக்கக் கூடாது

1 votes 3%

வேறு வேலை பார்த்துக் கொண்டே முயற்சிக்கலாம்

28 votes 97%

வாசகர் தேர்வு

காத்திருக்கலாம்

1 votes 2%

காத்திருக்கக் கூடாது

4 votes 9%

வேறு வேலை பார்த்துக் கொண்டே முயற்சிக்கலாம்

41 votes 89%


மேலே